РЕКЛАМНІ ОГОЛОШЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ГАЗЕТИ «БУКОВИНА»)
PDF

Як цитувати

Косован, Т., Штефанюк, М., & Ткач, Л. (2020). РЕКЛАМНІ ОГОЛОШЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ГАЗЕТИ «БУКОВИНА»). Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги, 14-20. https://doi.org/10.36074/19.06.2020.v2.01
https://doi.org/10.36074/19.06.2020.v2.01
PDF

Посилання

Бойків І., Ізюмов О., Калишевський Г., Трохименко М. Словник чужомовних слів / Репринт з 2-го переробл. вид. 1955 р. Київ: Музей Івана Гончара, видав. фірма „Родовід”, 1996. 535 с.

Вулиця Українська: мандрівка у часі / Муніцип. б-ка імені А. Добрянського. Чернівці: Друк Арт, 2017. 104 с. : іл.

Денисевич О. В. Лексика реклами в структурі мовної картини світу українців: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.01 / Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки. Луцьк, 2015. 23 с.

Закутня А. Ю. Діалектизми південно-західного наріччя української мови в рекламних текстах кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених (м. Вінниця, 6–7 квітня 2017 р.). Вінниця, 2017. С. 115–145.

Закутня А. Ю. Друкована реклама кінця ХІХ – першої половини ХХ століття в контексті пошуку джерельної бази для словникового опису українського міського койне цього періоду. Studia Phililogica: зб. наук. праць. Київ, 2018. Вип. 10. С. 39–52.

Закутня А. Ю. Лексика іншомовного походження в українській рекламі кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. у контексті української лексикографії цього періоду. Студії з філології та журналістики: зб. наук. праць. Вип. 5. Ужгород, 2018. С. 173–176.

Закутня А. Ю. Назви продуктів харчування у текстах української реклами кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія „Філологія”. Одеса, 2018. № 31. С. 33–38.

Закутня А. Ю. Структурні та стилістичні особливості українських рекламних текстів кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. Dialogul slaviştior la inceputul secolului al XXI-lea. Cluj-Napoca, 2017. Anul VI, nr. 1/2017. P. 118–131.

Зелінська О. І. Лінгвальна характеристика українського рекламного тексту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01. Харків, 2002. 17 с.

Матвіяс І. Варіанти української літературної мови: монографія. / Національна академія наук України; Інститут української мови. Київ, 1998. 162 с.

Муромцева О. Г. Розвиток лексики української літературної мови в другій половині XIX – на початку XX ст.: монографія. Харків: Вища школа, 1985. с. 152.

Огієнко І. Український стилістичний словник. Львів, 1924. 496 с.

Словар чужих слів (12.000 слів чужого походження в українській мові) / Зібрали Др. Зенон Кузєля і Микола Чайковський; зредаґував Др. Зенон Кузєля. Чернівці, 1918. 368 с.

Словник української мови. В 11-ти томах. Київ: Наук. думка, 1970 – 1980.

Тарновецька Л., Клим І. Мова української реклами кінця ХІХ ст. (за матеріалами газети „Буковина”). Всеукраїнська наук.-практ. конф., присвячена 160-річчю Ю. Федьковича „Українська мова на Буковині”: Тези доповідей. Чернівці, 1994. С. 99–102.

Ткач Л. Українська літературна мова на Буковині в кінці XIX – на початку XX ст. Частина 1: Матеріали до словника. Чернівці: Рута, 2000. 408 с.

Ткач Л. Українська літературна мова на Буковині в кінці XIX – на початку XX ст. Частина 2: Джерела і соціокультурні чинники розвитку. Чернівці: Книги-XXI, 2007. 704 с.

Ткач Л. О., Прокопова А. Ю. Назви одягу в рекламних текстах кінця ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами чернівецької газети «Буковина»). Současná ukrajinistika : problémy jazyka, literatury a kultury. Olomouc, 2016. P. 169–173.

Ткач Л. О., Прокопова А. Ю. Українські періодичні видання кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. як джерело для вивчення міжкультурних зв’язків (на матеріалі рекламних текстів). Dialogulslavistilor la incrputul secolului al XXI-lea: simpozionul international (Kluj, 26–28 mai 2016). Kluj, 2016. P. 76–77.

Хобзей Н., Сімович О., Ястремська Т., Дидик-Меуш Г., Лексикон львівський; поважно і на жарт. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009 (Серія „Діалектологічна скриня”). 672 с.

Шарманова Н. М. Поліфункціональність рекламних кліше в новітній медіакомунікації. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. Філологічні студії. 2012. Том 8. С. 283–293.

Шевельов О. В. Внесок Галичини у формування української літературної мови: монографія. Київ: Видавничий дім „КМ Академіяˮ, 2003. 172 с.

Шевельов Ю. В. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941): Стан і статус: монографія. Чернівці: Рута, 1998. 208 c.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 10 | Завантажень: 15 |