IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF MARKET INSTABILITY AND GLOBALIZATION
PDF

Як цитувати

Orlova-Kurilova, O., Skrypnyk, V., & Bondarenko, M. (2021). IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF MARKET INSTABILITY AND GLOBALIZATION. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v1.07
https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v1.07
PDF

Посилання

Орлова-Курилова, О. В. (2016). Венчурний капітал як необхідне джерело фінансування інноваційної діяльності. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, (4 (1)), 75-79.

Гнатенко, І. А. (2014). Специфічні проблеми оцінювання партнерської взаємодії малих та великих виробничих підприємств. Український соціум, (4), 104-112.

Lozhachevska, O., Navrotska, T., Melnyk, O., Kapinus, L., Zos-Kior, M., & Hnatenko, I. (2021). Management of logistics and marketing behavior of innovation clusters in territorial communities in the context of digitalization of society and the online market. Laplage em Revista, 7(3), 315-323.

Гнатенко, І. А. (2021). Сучасні управлінські та інформаційно-безпекові підходи формування інноваційного кластерного угруповання в умовах COVID-19 на засадах сталості, децентралізації та євроінтеграції. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, Випуск 1-2, 68-77.

Гнатенко, І. А. (2015). Особливості функціонування сучасного малого підприємництва як органічного елементу ринкової економіки. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, (2 (1)), 214-217.

Zos-Kior, М., Kuksa, I., Samoilyk, I., & Storoška, M. (2017). Methodology for assessing globalisation development of countries. Economic annals-XXI, (168), 4-8.

Гнатенко, І. А. (2018). Концептуальні підходи до управління малими підприємствами з урахуванням критеріїв економічної безпеки та життєвого циклу підприємства. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки, (3), 47-56.

Гнатенко, І. А. (2018). Вплив національного інноваційного підприємництва на сталий розвиток ринку праці. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», (32), 69-72.

Орлова-Курилова, О. В. (2017). Детермінанти інноваційної діяльності в умовах системної кризи. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки, (25 (1)), 186-189.

Гнатенко, І. А. (2014). Удосконалення державної підтримки суб’єктів малого підприємництва з урахуванням критеріїв економічної безпеки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки, (8 (7)), 78-81.

Кукса, І. М. (2014). Державні важелі активізації зарубіжної інвестиційної активності в контексті розвитку національної економіки. Актуальні проблеми економіки, (2), 75-78.

Гнатенко І. А. Підтримка діяльності виробничих малих підприємств : дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / Гнатенко Ірина Анатоліївна. – Луганськ, 2012. – 214 с.

Орлова-Курилова, О. В. (2018). Сучасні методи оцінювання інноваційного потенціалу. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, (4), 143-146.

Гнатенко, І. А. (2021). Моделювання сценаріїв стійкого розвитку підприємств в умовах глобалізації та діджиталізації: управлінський аспект. Інвестиції: практика та досвід, (16), 20-25.

Охріменко, І. В., Вдовенко, Н. М., Овчаренко, Є. І., & Гнатенко, І. А. (2021). Інновації в системі стратегічного управління безпекою національної економіки в умовах ризиків та невизначеності глобалізації. Економіка та держава, (8), 4-9.

Гнатенко, І. А. (2018). Методологічні основи інституціонального аналізу національної системи інноваційного підприємництва. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, (6), 70-74.

Ложачевська, О. М., Сафонова, В. Є., Гнатенко, І. А., & Навроцька, Т. А. (2021). Управління інноваційною економікою: стратегічні підходи до бізнес-процесів, кадрового менеджменту та конкурентоспроможності. Агросвіт, (15), 14-19.

Гнатенко, І. А. (2018). Системологія інституціонального середовища інноваційного розвитку підприємництва в Україні. Причорноморські економічні студії, (36 (1)), 44-47.

Орлова-Курилова, О. В. (2019). Ґенеза парадигми розвитку інноваційного підприємництва в національній економіці. Інтелект XXI, (1), 97-101.

Гнатенко, І. А. (2019). Проблемно-орієнтований підхід до розкриття діалектики інноваційного розвитку підприємництва в національному господарстві. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, (1), 119-122.

Кукса, І. М. (2013). Сучасні умови формування інноваційного потенціалу АПК. Экономика Крыма 2, 53-55.

Гнатенко, І. А. (2019). Феномен інноваційного підприємництва в національній економіці. Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 23 (1), 61–64.

Кукса, І. М. (2014). Державні важелі активізації зарубіжної інвестиційної активності в контексті розвитку національної економіки. Актуальні проблеми економіки, (2), 75-78.

Гнатенко, І. А. (2019). Фундаментальні умови державного регулювання та підтримки інноваційного підприємництва. Проблеми системного підходу в економіці, (4 (1)), 37-43.

Кукса, І. М. (2013). Організаційно-економічний механізм державного регулювання інноваційної діяльності АПК. Формування ринкових відносин в Україні,10, 125-128.

Гнатенко, І. А., & Кулікова, Ю. Е. (2016). Перспективні напрями вдосконалення управління персоналом в організації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки, (16 (4)), 55-58.

Гнатенко, І. (2021). Управлінські, маркетингові та фінансові підходи оцінювання соціо-еколого-економічного ефекту взаємодії підприємств в умовах зміни споживчих переваг. Економічний дискурс, (1-2), 111-121.

Вдовенко, Н. М., Cухомлин, Л. В., Бачкір, І. Г., & Гнатенко, І. А. (2021). Управлінські засади моделювання державних пріоритетів в інноваційній економіці: диверсифікація підприємницької діяльності та адаптування ринку. Економіка та держава, (9), 19-23.

Клочан, І. В., Трегубов, О. С., Гнатенко, І. А., & Парохненко, О. С. (2021). Управління розвитком підприємництва в інноваційній економіці: моделювання ефективного використання ресурсів та мінімізація трансакційних витрат. Інвестиції: практика та досвід, (17), 5-10.

Гнатенко, І. А. (2018). Ґенеза парадигми розвитку інноваційного підприємництва. Формування ринкових відносин в Україні, (11), 25-33.

Гнатенко, І. А. (2015). Проблеми кількісного та якісного визначення малих промислових підприємств. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки, 4, 82-84.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 38 | Завантажень: 26 |