MUHANDANSIK GRAFIKASINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR
PDF

Як цитувати

Gulomova , N., Sherimova , M., Nabiyev , A., & Homidova , D. (2021). MUHANDANSIK GRAFIKASINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v3.42

Анотація

Maqolada chizmalarni chizish va ularni turli usullar bilan o‘qish hamda ularga didaktik yondashish, o‘quvchilarning chizmachilikdan olayotgan bilim, ko‘nikmalarini tekshirish, dars jarayonida ularning faolligini oshirish maqsadida o‘qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalaridan foydalanish metodlari bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v3.42
PDF

Посилання

N.X.Gulomova, D.A.Yuldasheva Chizmachilik (umumiy o‘rta ta’lim maktablari uchun metodik qo‘llanma) –T.: “ZUXRA BARAKA 2017

А.Н.Валиев, Н.Х.Гуломова, Д.Туланова Проектирование и технологии в обучении изобразительного искусства и инженерной графики (по инженерной графике) (ўқув қўлланма) –Т.: Адабиёт учқунлари, 2019.

Xadicha G’Ayratjon Qizi Abdusalomova, & Nozima Xotamovna Gulomova (2021). SAN’AT VA MADANIYAT SAHOSIDAGI ISLOHOTLAR BILAN ERTANGI KUNGA YANGICHA NAZAR. Scientific progress, 2 (2), 663-669.

Gafurovich, M. K. (2021). Axonometry New Practical Graphical Methods For Determining System Parameters. Psychology and Education Journal, 58(2), 5710-5718.

Valiev, A. (2021). ABOUT THE FEATURES OF THE PERSPECTIVE OF SIMPLE GEOMETRIC SHAPES AND PROBLEMS IN ITS TRAINING. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/10540

Muratov, H. (2021). THE IMPORTANCE OF ORGANIZATION AND MANAGEMENT INDEPENDENT EDUCATION IN THE LEARNING PROCESS. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-09.04.2021.v2.40

Xolmuratovich, M. X., & Ravshanovich, J. R. (2020). Amaliy va badiiy bezak san’ati. UO'K, 76, 075.

Xadicha G’Ayratjon Qizi Abdusalomova, & Nozima Xotamovna Gulomova (2021). SAN’AT VA MADANIYAT SAHOSIDAGI ISLOHOTLAR BILAN ERTANGI KUNGA YANGICHA NAZAR. Scientific progress, 2 (2), 663-669.

Валиев Аъзамжон Нематович. (2021). Об Особенностях Перспективы Простых Геометрических Фигур И Проблемах В Ее Обучении. CENTRAL ASIAN JOURNAL

OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES, 2(4), 54-61. Retrieved from http://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/116

Avazboyev, A., & Jamaldinova, M. (2021). Texnologiya fanini “STEAM-ta’lim” yondashuvi asosida o‘qitishning mohiyati va afzalliklari. Жамият ва инновациялар, 2(5), 109–115. https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss5-pp109-115

Gulomova, N. (2021). “Uzatmalar” mavzusini o‘qitishda “iSpring Quiz Maker” dasturidan foydalanib, talabalarga nostandart testlar orqali bilish faolligini faollashtirish. Жамият ва инновациялар, 2(5), 8–18. https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss5-pp8-18

Jabbarov, R. (2021). Sharq uyg‘onish davri yetuk san’atkori buyuk miniatyurachi musavvir Kamoliddin Behzod ijodi ta’sirida yuzaga kelgan o‘ziga xos yo‘nalish. Жамият ва инновациялар, 2(5/S), 59–67. https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss5/S-pp59-67

S.S. Saydaliev, & B.V.Nigmanov. (2021). The Role of Human and Space in the Comparation of Parts of Buildings and Structures in Architecture. Middle European Scientific Bulletin, 11. https://doi.org/10.47494/mesb.2021.11.496

Усмонов, Б. Ш., Дадабоева, Д. И., & Валиева, З. Т. (2021). NX-ЭТО ИНТЕГРИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОДУКТОВ, РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО. Scientific progress, 2(1), 825-834.

Аширбаев, А. (2021). ЧИЗМАЧИЛИК ТАЪЛИМИНИНГ УЗВИЙЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ. ГРААЛЬ НАУКИ, (6), 434-439.

Аширбаев, А. (2021). Chizmalarga o ‘lcham qo ‘yishda yuzaga kelishi mumkin bo ‘lgan tipik xatolar va ularning oldini olish omillari. Общество и инновации, 2(3), 7-15.

Gulomova, N. (2021). Use of interactive methods for students in teaching drawing lessons (on the example of views). ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 11(1), 1637-1642.

Saydaliyev, S., & Gulomova, N. (2019). Development of Spatial Thinking of Students Based on the Traditions of Eastern Architecture. International Journal of Progressive Sciences and Technologies, 14(2), 210-214.

Gulomova, N., & Saidaliyev, S. (2020). Development of Emergency Image in Students Psychological-Pedagogical Problems. International Journal of Progressive Sciences and Technologies, 18(2), 181-186.

Гуломова, Н. Х., & Туланова, Д. Ж. (2017). Использование законов перспективы при обучении изобразительному искусству: Материалы науч.-практ. конф. Какандский государственный педагогический институт (Республика илмий амалий конференция мақолалари тўплами. Кукон Давлат педагогика институти). In Какандский государственный педагогический институт (Республика илмий амалий конференция маколалари туплами. Кукон Давлат педагогика институти).

Gulomova, N. (2021). CHIZMA GEOMETRIYA, CHIZMACHILIK DARSLARIDA TALABALARGA TESTLAR ORQALI ULARNING BILIMINI ANIQLASH. ГРААЛЬ НАУКИ, (4), 404-408. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.07.05.2021.075

Саидалиев, С. С., Гуломова, Н. Х., & Туланова, Д. Ж. (2017). Методы эффективного использования законов перспективы при обучении изобразительному искусству. Молодой ученый, (7), 462-469.

Saydaliyev, S. S., & Gulomova, N. K. (2015). UMUMIY O ‘RTA TA’LIM MUASSASALARIDA TASVIRIY SAN’AT DARSLARINI SIFAT VA SAMARADORLIGINING OSHIRISH. FORMATION A CULTURE OF INDEPENDENT THINKING IN THE EDUCATIONAL PROCESS, 161.

Jabbarov, R. (2019). Formation of Fine Art Skills by Teaching Students the Basics of Composition in Miniature Lessons. International Journal of Progressive Sciences and Technologies, 17(1), 285-288.

Gulomova, N., Abdusalomova , X., & Abdusalomova , M. (2021). YOSH AVLODNI TARBIYALASHDA AMALIY SAN’AT TA’LIMINING O‘RNI VA AHAMIYATI. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-01.10.2021.v2.33

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 38 | Завантажень: 43 |