FORMATION OF PROFESSIONAL MOTIVATION OF CADETS OF STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE IN TRAINING PROCESS
PDF

Як цитувати

Binetska, O. (2020). FORMATION OF PROFESSIONAL MOTIVATION OF CADETS OF STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE IN TRAINING PROCESS. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 103-108. https://doi.org/10.36074/26.06.2020.v1.39
https://doi.org/10.36074/26.06.2020.v1.39
PDF

Посилання

Edward, L. Deci and Richard M. Ryan (2008) Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development, and Health. Canadian Psychology. (in English)

Kokun, O. M. (2012) Psykholohiia profesijnoho stanovlennia suchasnoho fakhivtsia [Psychology of professional formation of a modern specialist]: Monohrafiia. – K.: DP "Inform.-analit. ahenstvo"

Irkhina S. M. (2012) Osobystisno-oriyentovana paradygma profesiynoyi pidhotovky pratsivnykiv organiv vnutrishnikh sprav [Personality-Oriented Paradigm of Police Officers’ Training ] : [naukovo-vyrobnychyy zhurnal] / S. M. Irkhina // Kadrovyi visnyk. № 1 (3) 2012. – K.: Natsional'na akademiya vnutrishnikh sprav Nevid J. S. (2013) Psychology: Concepts and Applications. Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning.

Ushakova, I. M. (2014) Formuvannia profesijnoi motyvatsii majbutnikh pratsivnykiv DSNS Ukrainy za chas navchannia u VNZ [Forming professional motivation of future employeers of state emergency service of ukraine during the education in higher education establishments] // Problemy tsyvil'noho zakhystu: upravlinnia, poperedzhennia, avarijno-riatuval'ni ta spetsial'ni roboty. Zbirnyk tez Mizhnarodnoi naukovo-praktychna konferentsii. 2-3 zhovtnia 2014 roku. – Kharkiv, NUTsZU – S.331 – 333.

Shybruk, O. V.(2014) Umovy formuvannia ta profesijna motyvatsiia majbutnikh riativnykiv [Formation and professional motivation of future saviors] / Tekhnolohii rozvytku intelektu. - 2014. - T. 1, № 7. Retrieved 19 April, 2019 from http://nbuv.gov.ua/UJRN/tri_2014_1_7_13.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 5 | Завантажень: 3 |