MOTIVATION IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A FUTURE TEACHER
PDF

Як цитувати

НurinR. (2020). MOTIVATION IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A FUTURE TEACHER. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 11-12. https://doi.org/10.36074/26.06.2020.v2.03
https://doi.org/10.36074/26.06.2020.v2.03
PDF

Посилання

Klymchuk, V. O. & Muzyka, O. L. Motyvy navchalʹnoyi diyalʹnosti studentiv: sproba psykhosemantychnoho analizu [Motives of students’ educational activity: an attempt at psychosemantic analysis]. Visnyk Zhytomyrsʹkoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. Vyp. 5. S. 41-44. URL: http://eprints.zu.edu.ua/357/

Sahach, O. (2019). Motyvatsiya yak skladova profesiynoho rozvytku maybutnʹoho vchytelya [Motivation as a component of the future teacher’s professional development] S. 105-110. http://pedosv.kpnu.edu.ua/article/viewFile/187545/416743-1

DOI: 10.32626/2309-9763.2019–27.105-110

Kolosova, N. (2011). Formuvannya u maybutnikh pedahohiv motyvatsiyi yak zasady dlya nadannya dityam pedahohichnoyi pidtrymky [Formation of the future teachers’ motivation as a basis for providing children with pedagogical support]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelya. № 4 (Ch. 2). S. 302-306.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 6 | Завантажень: 5 |