INNOVATION CULTURE AS A COMPONENT OF THE INNOVATIVE ENVIRONMENT ECONOMIC CULTURE
PDF

Як цитувати

Dmytrenko, G., & Spitsyna, A. (2020). INNOVATION CULTURE AS A COMPONENT OF THE INNOVATIVE ENVIRONMENT ECONOMIC CULTURE. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 16-19. https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v1.05
https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v1.05
PDF

Посилання

Antonyuk, L. L. (2003). Іnnovatsіyi: teorіya, mekhanіzm rozrobki ta komertsіalіzatsіyi (Innovation: theory, mechanism of development and commercialization). KNEU. [In Ukrainian]

Dmitrenko, G. O., Spіtsina, A. Ye. (2016). Pіdvischennya yakostі trudovogo potentsіalu shlyakhom pіdgotovki v VNZ konkurentospromozhnikh і konkurentozdatnikh vipusknikіv (Improving the quality of labor potential through training competitive college students). Ukrayina: aspekti pratsі, 4, 10-21. [In Ukrainian]

The Law of Ukraine «The Priority Directions of Innovation Activity in Ukraine» of 08.09.2012, #3715-VI. [In Ukrainian]

Kraus, N. M. (2019). Іnnovatsіyna ekonomіka v globalіzovanomu svіtі: іnstitutsіonalniy bazis formuvannya ta trayektorіya rozvitku (Innovative economy in the globalized world: institutional basis for formation and development). Agrar Medіa Group. [In Ukrainian]

Butko, M. (2006). Іnnovatsіynі іmperativi regіonalnogo rozvitku v Ukrayinі (Innovative imperatives of regional development in Ukraine). Ekonomіst, 7, 26. [In Ukrainian]

Spіtsina, A. Ye. (2020). Ekonomіchna kultura u formuvannі konkurentozdatnostі suchasnikh fakhіvtsіv v umovakh diversifіkatsіyi osvіti (Economic culture in developing competitive specialists in conditions of education diversification) (pp. 141-165). ChNU іmenі Bogdana Khmelnitskogo. [In Ukrainian]

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 13 | Завантажень: 11 |