FORMATION OF UKRAINIAN-LANGUAGE LINGUISTIC COMPETENCE IN TURKIC-SPEAKING PHILOLOGY STUDENTS
PDF

Як цитувати

Luzan, K., & Popova, O. (2020). FORMATION OF UKRAINIAN-LANGUAGE LINGUISTIC COMPETENCE IN TURKIC-SPEAKING PHILOLOGY STUDENTS. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 96-99. https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v2.34
https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v2.34
PDF

Посилання

Биркун, Л., & Кузло, Н. (2012). До питання визначення іншомовної лінгвістичної компетенції. І международная научно-практическая Интернет-конференция «Диалог культур — диалог о мире и во имя мира». Retrieved from http://www.confcontact.com/2012_10_24/4_birkun.htm

Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment. (2001). Retrieved from https://rm.coe.int/1680459f97

Румянцева Т. (2016). Формирование лингвистической компетенции иностранных студентов-медиков на материале грамматической категории рода. Retrieved from http://www.dslib.net/teoria-vospitania/formirovanie-lingvisticheskoj-kompetencii-inostrannyh-studentov-medikov-na.html

Кірик, Т. В. (2005). Педагогічні засоби подолання фонетичної інтерференції у тюркомовних студентів в умовах вищого навчального закладу. Retrieved from http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Кірик%20Т.В.$

Амеліна, С. М. (2014). Методика формування лексичної компетентності майбутніх філологів. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки, (2), 131-135. Retrieved from https://pedpsy.duan.edu.ua/images/PDF/2014/2/23.pdf

Игнатова, И. Б. (1997). Обучение грамматическому строю русской речи иностранных студентов-филологов как основа формирования языковой личности будущего учителя. Retrieved from http://nauka-pedagogika.com/viewer/5009/d?#?page=1

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 13 | Завантажень: 8 |