THE PROBLEM OF DETERMINING THE PUBLIC-SERVICE ACTIVITIES OF THE NATIONAL POLICE
PDF

Як цитувати

Vdovichen, V. (2020). THE PROBLEM OF DETERMINING THE PUBLIC-SERVICE ACTIVITIES OF THE NATIONAL POLICE. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 135-136. https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v2.49
https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v2.49
PDF

Посилання

Bila-Tyurina, YU. Z. (2017). Oznaky politseysʹkykh posluh ta yikh kharakterystyky. Tradytsiyi ta novatsiyi yurydychnoyi nauky: mynule, suchasnistʹ, maybutnye: mater.Mizhnar. nauk.-prakt. konf.(m. Odesa, 19 trav. 2017 r.). 2017. U 2-kh t. T. 2. S. 72-74 (in Ukrainian)

Amosov, O. YU. (2010) «Posluha» pry rozhlyadi zvernenʹ hromadyan : ekonomichna ta pravova katehoriya. Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya : zb. nauk, pratsʹ. Kharkiv: Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr». Vyp. 1 (28). S. 175-180. (in Ukrainian)

Про Національну поліцію (Закон України). № 40-41, ст.379 (2015). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 15 | Завантажень: 7 |