ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБАЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
PDF

Як цитувати

Шевчук, В. (2020). ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБАЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 139-144. https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v2.51

Анотація

Досліджуються актуальні проблеми інноваційних засад криміналістичного забезпечення діяльності органів правопорядку, визначено їх поняття, окреслено перспективні напрямки досліджень. Зазначається, що сутність інноваційних засад криміналістичного забезпечення розслідування злочинів слід розглядати, з одного боку, як діяльність зі створення умов для ефективного застосування нових криміналістичних знань і засобів та постійної готовності органів досудового розслідування до вирішення криміналістичних завдань за допомогою використання інноваційних криміналістичних продуктів, та із іншого боку, як специфічний вид інноваційної криміналістичної діяльності, здійснюваний з метою отимізації, підвищення ефективності досудового розслідування. Обгрунтовується необхідність розроблення концепції інноваційного забезпечення криміналістичної діяльності як одного із нових напрямків у криміналістиці.

https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v2.51
PDF

Посилання

Берназ, П. В. (2015). Інновації – основа криміналістичного забезпечення діяльності з розслідування злочинів. Південноукраїнський правничий часопис. № 4. 2015. С. 49-53.

Волынский, А.Ф. (2011). Инновационная сущность криминалистического обеспечения расследования преступлений. Вестн. криминалистики / отв. ред. А.Г. Филиппов. М., 2011. Вып. 3 (39). С. 26–29.

Волынский, А.Ф. (2001). Инновационная деятельность в криминалисти-ческом обеспечении расследования преступлений. Вестник Владимирского юридического института. Владимир, 2001. №3 (20). С.77-79.

Волынский, А.Ф. (2012). Еще раз о криминалистическом обеспечении и инновациях (письмо ответственному редактору по поводу «Заметок на полях»). Вестн. криминалистики. М., 2012. Вып. 1 (41). С. 24–27.

Жижина, М.В. (2012). Инновационное развитие криминалистики на современном этапе. Lex Russica (Научные труды МГЮА). № 1. С. 117-125.

Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції : монографія / В. Ю. Шепітько та ін.; ред.: В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель. Харків, 2017. 260 с.

Когутич, І.І. (2008). Криміналістичні знання, їх сутність і потреба розширення меж використання: моногр. Львів: Тріада плюс, 2008.

Перлін, С. (2020). Поняття і види техніко-криміналістичного забезпечення правозастосовної діяльності. Підприємництво, господарство і право. № 1. 2020. С. 221-226.

Сокол В.Ю. (2008). Инновационная деятельность как объект криминалис-тических исследований. Пробелы в рос. законодательстве. № 1. С. 378-379.

Чорноус Ю.М. (2017). Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів: монографія. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД».

Шевчук В. М. (2019). Інноваційні напрямки розвитку криміналістики. Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці : матеріали міжнар. «круглого столу» (м. Харків, 12 груд. 2019 р.). Харків : Право, 2019. С.142-147.

Шевчук В. М. (2013). Тактичні операції у криміналістиці: теоретичні засади формування та практика реалізації: монографія. Харків: Вид. агенція «Апостіль».

Шевчук В.М. (2020). Інноваційні криміналістичні продукти у правозастосовній діяльності : поняття, ознаки та проблеми впровадження у практику // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Одеса : Вид. дім «Гельветика». 2020. Том XXVI. С. 139-155.

Шевчук В. М. (2020). Інновації у криміналістичній техніці: сучасні можливості та проблеми застосування. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2020. № 43. С. 146-151.

Шевчук В. М. (2019). Сучасний стан та тенденції розвитку криміналістики: актуальні проблеми сьогодення. Проблеми законності. 2019. Вип. 146. С. 234–246.

Шевчук В. М. (2017). Проблеми вдосконалення науково-технічного забезпе-чення слідчої діяльності. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / ред. кол. : В. І. Борисов та ін. Х. : Право, 2017. Вип. 33. С. 108-122.

Шепітько В. Ю., Авдєєва Г. К. (2014). Проблеми розроблення інноваційних засад техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції. Питання боротьби зі злочинністю. 2014. Вип. 27. С. 156-165.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 23 | Завантажень: 14 |