METHODS OF SMUGGLING OF FIREARMS AND AMMUNITION IN THE STRUCTURE OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS
PDF

Як цитувати

Shevchuk, V., & Kotiuk, M. (2020). METHODS OF SMUGGLING OF FIREARMS AND AMMUNITION IN THE STRUCTURE OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 8-13. https://doi.org/10.36074/09.10.2020.v4.02

Анотація

The topical problems of the methodics of investigation of smuggling of firearms and ammunition, in particular the process of smuggling such criminal offenses in the structure of criminalistic characteristics, are identified, promising areas of scientific research in this field of knowledge are identified and outlined. It is noted that the generalization of the practice of investigation indicates that the investigative and operational-search bodies face serious difficulties in detecting and investigating this category of criminal offenses. It is substantiated that such circumstances necessitate the development of methodological bases, theoretical and practical recommendations that could increase the effectiveness of law enforcement agencies to detect and detect such crimes. Perspective directions of criminalistic researches of a technique of investigation of smuggling are considered.

https://doi.org/10.36074/09.10.2020.v4.02
PDF

Посилання

Богданович, А.А., Гармаев Ю.П., Диканова Т.А. (1999). Расследование контрабанды. Практ. пособие. М.: Юристь.

Шевчук, В. М. (2019). Сучасний стан та тенденції розвитку криміналістики: актуальні проблеми сьогодення. Проблеми законності, 146, 234–246.

Шевчук, В. М. (2019). Інноваційні напрямки розвитку криміналістики. Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці : матеріали міжнар. «круглого столу» (м. Харків, 12 груд. 2019 р.). Харків : Право,142-147.

Журавель, В.А. (2008). Криміналістична характеристика злочинів: проблеми формування та застосування. Вісник Академії правових наук України. Х. : Право, 4 (55), 202-213.

Шевчук, В.М. (2008). Основи методики розслідування контрабанди: Навч. посібник. Харків: Нац. юрид. акад. України, 2001.

Чистова, Л.Е. (2015). Расследование контрабанды наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. М.: Юрлитинформ.

Шевчук, В. М. (1998). Проблеми методики розслідування контрабанди: автореферат дис… канд. юрид. наук: 12.00.09.; Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, Харків.

Шевчук, В.М. (2020). Проблеми формування та удосконалення окремих криміналістичних методик. Challenges in Science of Nowadays: Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference (July 16-18, 2020). Washington, USA: EnDeavours Publisher, 117-127.

Шевчук, В.М. (2020). Сучасні наукові концепції формування типової структури окремої криміналістичної методики. Юридичний науковий електронний журнал, (4), 359-365.

Шевчук, В. М. (2003). Методика розслідування контрабанди: проблеми теорії та практики: монографія. Харків.: Гриф.

Постика, И.В. (1998). Проведение дознания по делам о контрабанде, совершенной с участием представителей предпринимательских структур. Одесса: Одеск. госуд. юрид. акад.

Шевчук, В. М. (2002). Обстановка вчинення контрабанди як структурний елемент криміналістичної характеристики. Митна справа: Науково-анал. журн. з питань митної справи та зовнішньо-економічної діяльності, (5), 20-26.

Матусовський, Г.А. (2001). Криміналістична профілактика злочинів, що вчиняються у сфері підприємницької діяльності, і взаємодія правоохоронних органів. Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності. Харків: Право, 249-257.

Шевчук, В. М., Коновалова В. О. (2019). Інноваційні напрями удосконалення криміналістичної методики. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю: проблеми правового захисту. Харків : Право, 351-357.

Шевчук, В. М. (2013). Тактичні операції у криміналістиці: теоретичні засади формування та практика реалізації: монографія. Х.: Вид. агенція «Апостіль», 2013.

Михайлов, В. И., Федоров, А.В. (1999). Таможенные преступления: Учебное пособие. СПб.: Юридический Центр Пресс.

Шевчук, В.М. (1998). Криміналістичні проблеми способу здійснення контрабанди. Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю. К.: НДІ «Проблеми людини», 192-195.

Назаров, В.В. (1998). Контрабанда та конфліктні ситуації при її розслідуванні. Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення. К.: НДІ «Проблеми людини», (10), 456-459.

Шевчук, В.М. (2020). Інноваційні криміналістичні продукти у правозастосовній діяльності : поняття, ознаки та проблеми впровадження у практику. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Одеса : Видавничий дім «Гельветика». Том XXVI, 139-155.

Журавель, В.А. (2010). Обставини, що підлягають з'ясуванню, у структурі криміналістичної методики. Теорія та практика судової експертизи та криміналістики: зб. наук. пр. Харків: Право, (10), 12-29.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 24 | Завантажень: 18 |