PROBLEMS OF CRIMINALISTIC SUPPORT OF THE PRACTICE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT IN UKRAINE
PDF

Як цитувати

Shevchuk, V. (2020). PROBLEMS OF CRIMINALISTIC SUPPORT OF THE PRACTICE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT IN UKRAINE. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 14-19. https://doi.org/10.36074/09.10.2020.v4.03

Анотація

The current tasks of criminalistics in the light of the implementation of the Rome Statute of the International Criminal Court in the domestic legislation of Ukraine in today's realities, current problems of criminalistic support of this body to investigate and prosecute war crimes and international crimes, identify and outline promising areas of research. It is noted that today the tendency of strengthening the practical orientation of criminalistic developments, innovative products, their pragmatic orientation to solve important practical problems of criminalistic support of the International Criminal Court in Ukraine acquires special significance. It is substantiated that future research envisages taking into account in criminalistics three areas of such activities – technical-criminalistical, tactical-criminalistical and methodological-criminalistical in relation to the investigation of international and war crimes. Perspective directions of criminalistical researches in this sphere of knowledge are considered.

https://doi.org/10.36074/09.10.2020.v4.03
PDF

Посилання

Шепітько, М. В. (2017). Вплив визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду на зміст злочинів проти правосуддя. Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 12–13 жовт. 2017 р.). Харків: Право, 350–352.

Гутник, В. В. (2018). Окремі питання імплементації Римського статуту МКС у внутрішньодержавне законодавство України. Evropský politický a právní diskurz, 5. (4), 11-17.

Шевчук, В. М. (2019). Сучасний стан та тенденції розвитку криміналісти-ки: актуальні проблеми сьогодення. Проблеми законності, 146, 234–246.

Шепітько, В. Ю. (2018). Проблеми оптимізації науково-технічного забезпечення слідчої діяльності в умовах змагального кримінального провадження: матеріали наукової конференції за результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними темами у 2018 р. (26 берез. 2019 р.). Харків : Право, 144-147.

Шевчук, В. М. (2020). Інноваційні засади криміналістичного забезпечення діяльності органів правопорядку: постановка проблеми. Paradigmatic view on the concept of world science: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific Conference (Vol. 2), August 21, 2020. Toronto, Canada: European Scientific Platform, (2), 139-144.

Шевчук, В.М. (2020). Інноваційні криміналістичні продукти у правозастосовній діяльності : поняття, ознаки та проблеми впровадження у практику. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Одеса : Видавничий дім «Гельветика», (XXVI), 139-155.

Білоус, В. В. (2016). Класифікація безпілотних літальних апаратів та її значення для криміналістичної практики. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. Харків, 2016. (16), 47–57.

Шевчук, В. М. (2019). Інноваційні напрямки розвитку криміналістики. Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці : матеріали міжнар. «круглого столу» (м. Харків, 12 груд. 2019 р.). Харків : Право,142-147.

Шевчук, В. М. (2017). Проблеми вдосконалення науково-технічного забезпечення слідчої діяльності. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / ред. кол. : В. І. Борисов та ін. Х. : Право, (33), 108-122.

Шевчук, В. М. (2020). Інновації у криміналістичній техніці: сучасні можливості та проблеми застосування. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». Одеса : Видавничий дім «Гельветика», (43), 146-151.

Шепітько, В. Ю. (2007). Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз) : монографія. Х. : Харків юридичний, 2007.

Шевчук, В.М. (2020). Криміналістична тактика: сучасне розуміння та межі застосування. Challenges in Science of Nowadays: Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference (May 26-28, 2020). Washington, USA: EnDeavours Publisher, 211-221.

Шевчук, В. М. (2020). Сучасне розуміння криміналістичної тактики: поняття, ознаки, предмет і завдання. Теорія та практика правознавства. 2020, 1 (17). Електронний ресурс. http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/206490/207084

Волынский, А. Ф. (2011). Инновационная сущность криминалистического обеспечения расследования преступлений. Вестн. криминалистики / отв. ред. А.Г. Филиппов. М.: Спарк, 3 (39), 26–29.

Шевчук, В. М. (2013). Тактичні операції у криміналістиці: теоретичні засади формування та практика реалізації: монографія. Х.: Вид. агенція «Апостіль», 2013. 440 с.

Шевчук, В. М. (2019). Методологічне підґрунтя побудови та реалізації тактичних операцій у криміналістиці. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». Одеса, 2019, (40), 144-148.

Hryshko, I. (2020). Functional appointment of tactical operations of investigation of unauthorized occupation of land and unauthorized construction. Paradigmatic view on the concept of world science: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol.2), August 21, 2020. Toronto, European Scientific Platform, 129−132.

Шевчук, В. М. (2013). Типові тактичні операції у структурі криміналістичної методики. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право, (16 (1082)), 256–260.

Шепітько, В. Ю., Журавель В. А., Авдєєва Г. К. Інновації в криміналістиці та їх впровадження в діяльність органів досудового слідства. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. Х. : Право, (21), С. 39-45.

Шевчук, В. М. Актуальні проблеми криміналістики у сучасних умовах. Korszerű műszerek és algoritmusa tapasztalati és elméleti tudományos kutatási: tudományos művek gyűjteménye a nemzetközi tudományos-gyakorlati konferencia anyagaival (Hang 3), Szeptember 18, 2020. Budapest, Magyarország: Európean Scientific Platforme, 90-96.

Когутич, І.І. (2008). Криміналістичні знання, їх сутність і потреба розширення меж використання: моногр. Львів: Тріада плюс, 2008. 448 с.

Шевчук, В.М. (2020). Проблеми формування та удосконалення окремих криміналістичних методик. Challenges in Science of Nowadays: Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference (July 16-18, 2020). Washington, USA: EnDeavours Publisher, 117-127.

Шевчук, В.М. (2020). Сучасні наукові концепції формування типової структури окремої криміналістичної методики. Юридичний науковий електронний журнал, (4), 359-365

Журавель, В. А. (2015). Окремі методики в системі криміналістичних знань. Науковий вісник Львівської комерційної академії. Львів, (1), 197-198.

Шевчук, В.М. (2020). Методологічні проблеми формування понятійного апарату криміналістичної інноватики. Вісник Національної академії правових наук України. 2020. Т. № 2. С. 170-183

Shevchuk, V., Shevchuk, O., Matyukhina, N., Zatenatskyi, D., Chub, O. (2020). Testing of drugs in the implementation of customs control in Ukraine: legal aspects. Georgian Medical News, (1) (298), 165-169.

Гришко, І.К. (2020). Тактичні операції та їх роль у підвищенні ефективності розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва. Право і суспільство, (3), 201−209.

Римський статут Міжнародного кримінального суду. URL: https:// zakon.rada.gov. ua/laws/show/995_588 (дата звернення: 23.09.2020).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 8 | Завантажень: 2 |