Viunytskyi, O., Shulgin, V., Totsky, A., Sharonov, V., & Shulga, I. (2020). WAVELET-BISPECTRUM BASED FETAL HEART RHYTHM ANALYZING. Матеріали конференцій МЦНД, 69-73. https://doi.org/10.36074/10.04.2020.v1.06