Viunytskyi, O., Shulgin, V., Totsky, A., Sharonov, V., & Shulga, I. (2020). WAVELET-BICOHERENCE OR NORMALIZED WAVELET-BISPECTRUM BASED ANALYZING OF FETAL HEART RHYTHM. Матеріали конференцій МЦНД, 37-41. https://doi.org/10.36074/01.05.2020.v2.05