Viunytskyi, Oleh, Vyacheslav Shulgin, Alexander Totsky, Valery Sharonov, і Iryna Shulga. 2020. «WAVELET-BISPECTRUM BASED FETAL HEART RHYTHM ANALYZING». Матеріали конференцій МЦНД, Квітень, 69-73. https://doi.org/10.36074/10.04.2020.v1.06.