Viunytskyi, Oleh, Vyacheslav Shulgin, Alexander Totsky, Valery Sharonov, і Iryna Shulga. 2020. «WAVELET-BICOHERENCE OR NORMALIZED WAVELET-BISPECTRUM BASED ANALYZING OF FETAL HEART RHYTHM». Матеріали конференцій МЦНД, Травень, 37-41. https://doi.org/10.36074/01.05.2020.v2.05.