Tkachenko, Elena, Oxana Chetverykova, Kateryna Prylipko, Valentyna Sokolenko, Natalia Fedotenkova, і Hamed Sartipi. 2020. «TO THE QUESTION ON ETHNO-AGE AND ETHNO-GENDER-AGE TYPOLOGICAL ASPECTS WHILE SPEAKING ABOUT CHILDREN’S HYGIENE». Матеріали конференцій МЦНД, Липень, 22-23. https://doi.org/10.36074/10.07.2020.v2.02.