Viunytskyi, O., V. Shulgin, A. Totsky, V. Sharonov, і I. Shulga. «WAVELET-BISPECTRUM BASED FETAL HEART RHYTHM ANALYZING». Матеріали конференцій МЦНД, Квітень 2020, с. 69-73, doi:10.36074/10.04.2020.v1.06.