Концепція системного підходу до управління економічною безпекою підприємства

  • Ельвіра Данілова Національний авіаційний університет
Ключові слова: економічна безпека підприємства, економічна безпека, управління економічною безпекою, системний підхід, концепція

Анотація

ISBN: 978-617-7901-02-9

Монографію присвячено розвитку теоретико-методологічних положень та удосконаленню методичного забезпечення управління економічною безпекою підприємств. Проведено дослідження еволюції розвитку факторів забезпечення економічної безпеки підприємства, що дозволяє здійснити систематизацію економічних факторних небезпек та умов формування безпеки їх діяльності. Сформовані аксіоматичні положення, які визначили концепцію підходу до функціонального опису системи економічної безпеки Проведено ідентифікацію небезпек та ризиків при виконанні базових функцій авіакомпаній, узагальнено природу їх походження, розвинуто методологію управління економічною безпекою в частині ідентифікації об'єктів, ієрархічної системи цілей, принципів та функцій управління економічною безпекою. Здійснено сутнісне розмежування понять «системи економічної безпеки», як стійкої сукупності елементів, та «управління системою економічної безпеки», як процесу цілеспрямованого впливу на систему та її елементи. Розвинуто економічну сутність поняття об´єкту системи економічної безпеки та об´єкту управління економічною безпекою. Теоретично узагальнено основні наукові підходи до управління економічною безпекою підприємства. Сформовано концептуальний підхід до оцінювання економічної безпеки підприємства, який базується на: ідентифікації трьох складових економічної безпеки: економічної безпеки використання потенціалу, економічної безпеки реалізації системи відносин та економічної безпеки умов діяльності; ідентифікації об’єктів оцінювання в кожній із складових; виборі підходу до оцінювання об’єктів складових; забезпеченні відповідності задач та методу оцінювання.
Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх осіб, які цікавляться новим вирішенням проблем управління економічною безпекою.

══════════════════════════════════

Передмова

 Розділ 1. Теоретичне забезпечення формування економічної безпеки підприємства

1.1. Теоретичний базис формування економічної безпеки
1.2. Семантико-морфологічний аналіз понять економічної безпеки
1.3. Логічна ієрархія системоутворюючих понять економічної безпеки
Висновки до розділу 1.

 Розділ 2. Наукові підходи до формування системи економічної безпеки

2.1. Морфологічний опис системи економічної безпеки підприємства
2.2. Функціональний опис системи економічної безпеки підприємства
2.3. Методологія ресурсно-функціонального підходу до формування системи економічної безпеки підприємства
2.4. Програмно-цільовий підхід до формування системи економічної безпеки підприємства
Висновки до розділу 2.

 Розділ 3. Методологія управління економічною безпекою

3.1. Проблеми ідентифікації об’єкту управління економічною безпекою підприємства в наукових дослідженнях
3.2. Ідентифікація принципів і функцій системи економічної безпеки та управління економічною безпекою підприємства
3.3. Загальні та функціональні цілі управління економічною безпекою
3.4. Методологічні засади планування економічної безпеки підприємства
3.5. Методологія ризик-орієнтованого підходу до управління економічною безпекою підприємства
Висновки до розділу 3.

 Розділ 4. Концепція управління економічною безпекою на основі системного підходу

4.1. Концептуальні засади системного управління економічною безпекою підприємства
4.2. Методологія системного підходу до управління економічною безпекою підприємства
4.3. Системне планування економічної безпеки підприємства
4.4. Системний підхід до організації економічної безпеки на авіатранспортному підприємстві
Висновки до розділу 4.

 Розділ 5. Методологія оцінювання економічної безпеки авіатранспортного підприємства

5.1. Концептуальний підхід до формування методичного забезпечення оцінювання економічної безпеки
5.2. Теоретико-методичний підхід до оцінювання економічної безпеки реалізації економічного потенціалу авіатранспортних підприємств
5.3. Методичний підхід до оцінювання економічної безпеки реалізації системи економічних інтересів авіатранспортних підприємств
5.4. Економічна безпека умов діяльності авіатранспортних підприємств
5.5. Методичні засади оцінювання системи економічної безпеки
Висновки до розділу 5.

Висновки

Додатки

Перелік використаних джерел

══════════════════════════════════

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 1789 | Завантажень: 761

Біографія автора

Ельвіра Данілова, Національний авіаційний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Посилання

Абалкин Л. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение. Вопросы экономики. 1994. № 12. С. 4–13.

Ажаман І.А., Жидков О.І. Теоретичне обгрунтування сутності та властивостей потенціалу підприємства. Економіка та держава. 2018. №2. С. 22—26.

Академічний словник української мови.URL: http://sum.in.ua/s/pidkhid

Аналіз стану безпеки польотів за результатами розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними судами України та судами іноземної реєстрації у 2018 році. Нац. бюро з розсл. авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними судами. К. 2018. 52 с.

Аналіз стану безпеки польотів за результатами розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними судами України та судами іноземної реєстрації у 2018 році. Нац. бюро з розсл авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними судами. К. 2017. 52 с.

Аналіз стану безпеки польотів за результатами розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними судами України та судами іноземної реєстрації у 2018 році. Нац. бюро з розсл авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними судами. К. 2016. 52 с.

Андрієнко В. М. Сучасні підходи до формування системи економічної безпеки вітчизняних будівельних підприємств. Вчені записки університету «КРОК». Серія: Економіка. 2014, Вип. 37. С. 119-126.

Анісімова О. М., Лаврентьєва Л. В. Сучасні тенденції економічної безпеки підприємства в Україні. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. Вип. 1(11), Т. 1. С. 153-158.

Антонюк П.П., Купчинська Н.С. Ключові аспекти дослідження соціальної безпеки промислових підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. 2013. № 3. Т. 1. С. 130–134.

Арнольд В. Теорія катастроф. М. Наука. 1990. 128 с.

Асалиев A.M., Бороздин С.В., Бригин Л.А. Макроэкономика: показатели экономической безопасности и их пороговые значения. М.: Экономика и финансы, 1996. C. 96.

Афанасьев В. Г. Системность и общество. М.: Политиздат, 1980. 368 с.

Афанасьев В.Г. Некоторые маркетинговые методы управления конкурентоспроможностью авиакомпании на внешних рынках. Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. 2009. №146. С. 11-16. URL: https://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnyy-vestnik-moskovskogo

Афонцев С. А. Дискуссионные проблемы концепции национальной экономической безопасности. Россия ХХI. 2001. №2. С.38

Базилевич В.Д., Гражевська Н.І., Гайдай Т.В., Леоненко П.М. Історія економічних учень: у 2 ч. Ч.2 : підручник для вузів. За ред. Віктор Дмитрович Базилевич . – 2-е вид. Київ: Знання, 2005 . – 567 с.

Баїк О. І. Поняття і категорії як основа науки податкового права України. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. 2015. № 824. С. 10-13.

Бакланов П.Я. Территориальные структуры хозяйства в региональном управлении. М.: Наука, 2007. 237 с.

Балдин К. Риск-менеджмент. Москва: ЭКСМО, 2006. 366 с.

Бандурка О.М. Основи економічної безпеки [ О.М. Бандурка., В.Є. Духов,

К.Я. Петрова, М. Черняков]. Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. 236 с.

Бандурка О.М., Духов В.Є., Петрова К.Я., Черняков М. Основи економічної безпеки. Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. 236 с.

Барановський О.І. Фінансова безпека. К. : Фенікс, 1999. 338 с.

Белокур В. В. Угрозы экономической безопасности предприятия. М. 2010. С. 132.

Бендиков, М. А. Экономическая безопасность промышленного предприятия в условиях кризисного развития. Менеджмент в России и за рубежом. 2000. №2. С. 17–30.

Бешелев С. Д. Математико-статистические методы экспертных оценок / С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гурвич. – 2-е изд., [перераб. и доп.]. – М. : Статистика, 1980. – 263 с.

Бєлоус Н. Д. Етап планування в системі оцінки економічної безпеки підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 2(1). С. 12-16.

Бинько И., Шлемко В. Как обеспечить экономическую безопасность Украины. Всеукраинские ведомости. 1997. №138 (810). С. 3–8.

Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия. К.: Ника-центр, Эльг, 2004. 784 с.

Бойко М. Економічні інтереси туристичних підприємств: методичні основи оцінювання та р. Вісник Київського національного торговельно-економічного університетуеалізації. 2011. № 1. С. 31-40.

Бондар О. В. Ситуаційний менеджмент. Навч. посіб.2-ге вид., перероб та доповн.. К.: Центр учбової літератури, 2012. 388 с

Бондаренко О.М. Оцінка економічної безпеки авіакомпанії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.04 «Економіка транспорту і зв’язку». Нац. авіац. ун-т. К., 2004. 19 с.

Буравльов В.П., Гетьман В.В. Динаміка розвитку системи національної безпеки України. Стратегічна панорама. 2006. №3. С. 35–41.

Вакульчик О. М., . Дубицький Д. П, Яковенко І. В. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства як функція планування та контролю економічної безпеки підприємства. Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. 2011. № 1. С. 10-20.

Василішин, С. І. Теоретико-методологічні засади встановлення чутності, проявів та складових економічної безпеки підприємства як економічної категорії. Економiка та держава № 1. 2010. С. 35-39.

Васильєв О. В. Формування системи управління економічною безпекою промислових підприємств. Економічний аналіз : зб. наук. праць. Тернопіль, 2013. Том 14. № 2. С. 138-145.

Васильєв О. В., Мейта В.І. Формування системи управління економічною безпекою промислових підприємств. Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. Тернопіль. 2013. Том 14. № 2. С. 138-145.

Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізм зміцнення: монографія. Львів: Арал, 2008. 386 с.

Васильців Т.Г., Волошин В.І. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення: монографія. за ред. Т.Г. Васильціва. Львів: Ліга-Прес, 2012. 386 с.

Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2000. 292 с.

Власюк О. С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку. Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України. К., 2008. 48 с.

Вовк, В.В. Формування системи економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://confcontact.com/2014_04_25 _ekonomika_i_menedgment/tom2/10_Vovk.htm.

Волощук, Л.О. Класифікація підходів та методів формування аналітичних інструментів оцінювання економічної безпеки промислового підприємства. Економіка: реалії часу №5(15), 2014. С. 224-231.

Воронкова А. Е., Свірідова О. В. Сценарне планування економічної безпеки експортної діяльності підприємства. Економіка розвитку. 2009. № 3. С. 58-60.

Воропай В.А. Аналіз методичних підходів оцінки стану і рівня забезпечення системи економічної безпеки підприємства. Культура народов Причерноморья. 2013. № 257. С. 190-195.

Гавкалова Н. Л., Бушман Т. С. Методичний підхід щодо визначення рівня формування та забезпечення кадрової безпеки підприємства. Проблеми економіки. 2016. № 4. С. 107-113.

Гапак Н.М. Економічна безпека підприємства: сутність, зміст та основи оцінки. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» / ред. кол.: В.П. Мікловда, М.І. Пітюлич, Н.М. Гапак та ін. Ужгород: УжНУ, 2013. Вип. 3(40). С. 62–65.

Гапак Н.М. Економічна безпека підприємства: сутність, зміст та основи оцінки. Науковий вісник Ужгородського університету. 2013. Вип. 3(40). С. 62–65.

Гапоненко В. Ф., Безпалько А. А., Власков А. С. Экономическая безопасность предприятия: подходы и принципы. М.: Ось-89, 2006. 208 с.

Геєць В. М., Кизим М. О., Клебанова Т. С., Черняк О. І. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2006. 240 с.

Гічова Н.Ю Діагностика та підвищення економічної безпеки підприємства: дис. на здоб. наук. ступеня к.е.н.: спец. 08.00.04. Дніпропетровськ, 2010.190 с.

Глазьев С. Основа обеспечения экономической безопасности-реформаторский курс. Росс.экон.журнал. 1997.№1. С. 3-19.

Глушаков В.Є. Теоретичні основи економічної безпеки. Економіка харчової промисловості. 2012. № 4 (16). С. 27–30.

Гнилицька Л.В. Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки підприємства: дис. на здоб. наук. ступеня д.е.н.: спец. 08.00.09, 21.04.02. Київ, 2012. 479 с.

Голдратт Е., Ціль. URL: https://tocpeople.com/2011/11/5-shagov-k-celi-chast-1/

Голіков І.В. Сутність та еволюція поняття економічна безпека. Проблеми економіки, 2014. №1. С. 309–314.

Головін О.М., Жуков В.Р. Держава в системі забезпечення безпеки національної економіки URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdnuet/econ/2008_3/9%20.pdf.

Гончаров Г.А. Сущностная характеристика системы обеспечения экономической безопасности организации. Приоритетные направления развития науки и образования : матер. VIII Междунар. науч.–практ. конф. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. С. 313-321.

Гончарова В.О. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку держави : [монографія] Х. : ХНУ, 2001. 195 с.

Гораль Л.Т. Прокопив М.И. Функції економічної безпеки як механізм підвищення ефективності діяльності промислових підприємств нафтогазового комплексу «Молодий вчений» , 2017. № 11 (51). С. 1123-1126

Горбулін В.П., Качинський А.Б. Методологічні засади розробки стратегії національної безпеки України. Стратегічна панорама, 2004. №3. С. 15–24

Городецька Л.О., Новокрещенов І.О. Визначення собівартості перевезень авіакомпаній. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Сб. наук .пр.: Вип.36. Київ: НАУ, 2013. С.22-27

Горячева К. С. Фінансова безпека підприємства. Сутність та місце в системі економічної безпеки. Економіст. 2003. № 8. С. 65–67.

Господарський кодекс України: Прийнятий 16 січня 2003 року / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парламентське видавництво, 2003. – 192 с.

Гранатуров B. M. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения : учебн. пособ. / B. M. Гранатуров. – 2-е изд., [перераб. и доп.]. – М. : Дело и Сервис, 2002. – 112 с.

Григорук С. С. Механізм управління економічною безпекою підприємства в умовах глобальних трансформацій. Україна в системі міжнародних відносин в умовах глобалізації: наук.-практ. конф.: тези доп.,(Київ, 9 лют. 2005 р.), Київ, Європ. у-т, 2005. С. 70-72.

Гриценко В. І. , Бажан Л. І. Сценарне моделювання рівня безпеки розвитку економічної системи в умовах невизначеності. Наука та наукознавство. 2014. С. 58-65.

Губський Б.В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення: монографія. К.: 2001. 122 с.

Гуцалюк О. М. Постанова задачі оцінювання безпеки інтеграційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем. Бізнес інформ. 2016. №9. С. 142 – 149.

Данілова Е.І. Економічна безпека підприємства: еволюція поглядів на сутність. Сучасні проблеми менеджменту: матеріали ХIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20 жовтня 2017 р.). Київ: Видавництво НАУ, 2017. С. 40- 41.

Данілова Е.І. Економічна безпека системи взаємовідносин підприємства. Сучасні проблеми економіки і підприємництва: Збірник наукових праць. Випуск 21. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. С. 134-139.

Данілова Е.І. Забезпечення економічної безпеки підприємства в сучасних умовах. Сучасні проблеми менеджменту: матеріали ХIІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 28 жовтня 2016 р.). Київ: Видавництво НАУ, 2016. С. 30- 32.

Данілова Е.І. Загальні та функціональні Цілі управління економічною безпекою. Проблеми системного підходу в економіці: збірник наукових праць. Випуск 2(70), Частина 1, Київ-2019, c. 99-103

Данилова Э. И. Инновационные подходы как элемент обеспечения экономической безопасности предприятия. Региональная инновационная экономика: сущность, элементы, проблемы формирования: VІ междунар. научно-практ. конф.: тезиcы докл. – Ульяновск, 2016. – С. 13-14.

Данілова Е.І. Ідентифікація об´єкту управління економічною безпекою підприємства. Вісник Житомирського державного технологічного університету Серія: Економіка, управління та адміністрування № 1 (87) – 2019. – с.139-144.

Данілова, Е. І. (2019) «Ідентифікація принципів і функцій системи економічної безпеки та управління економічною безпекою підприємства», Підприємництво та інновації, (6), с. 54-61.

Данілова Е. І. Концептуальний підхід до оцінювання рівня національної економічної безпеки на основі оцінювання економічної безпеки стадій суспільного відтворення. Проблеми економіки. 2019. №3. C. 47–53.

Данілова Е.І. Концептуальний підхід до формування методичного забезпечення оцінювання економічної безпеки. Підприємництво та інновації. 2019. №8.

Данілова Е.І. Концепція економічної безпеки підприємства. Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган- Барановського, 2018. С. 496-498.

Данілова, Е. І. (2018) «Концепція управління економічною безпекою на основі системно-структурного підходу», Підприємництво та інновації, (5), с. 77-83.

Данілова Е.І. Логічна ієрархія понять у системі економічної безпеки. Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2018. Том 28. № 2. С. 127-132.

Данілова Е.І. Методологія планування економічної безпеки. Актуальні проблеми економіки та управління в умовах сучасної кризи: матеріали міжнар. наук.-практ. Конф. (Львів, 28 листопада 2018 р.) Львів. С.80-83.

Данілова Е.І. Методологія ризик-орієнтованого підходу до управління економічною безпекою підприємства. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», №12 (2018), с. 61-68 https://modecon.mnau.edu.ua

Данілова Е.І. Місце конфлікту в системі корпоративних відносин: європейський та вітчизняний досвід. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: зб. наук. праць. К.: НАУ, 2014. № 39. С. 32-35.

Данілова Е.І. Система економічної безпеки діяльності підприємства: Морфологічний та функціональний опис. Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels. – Multi-authored monograph. – Vol. 2. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019. – pp.444-464.

Данілова Е.І. Напрями наукових досліджень економічної безпеки підприємств. Викладання економічних дисциплін в умовах глобалізаційних та інтеграційних перетворень: збірник матеріалів міжнародної науково-методичної конференції, (Харків, 01 червня 2018 р.). м. Харків. Харків : ХНАДУ, 2018. С. 111

Данілова Е.І. Організація економічної безпеки на транспортному підприємстві. Сучасні проблеми економіки і підприємництва: : Збірник наукових праць. Випуск 22. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. С. 142-152.

Данілова Е.І. Організація економічної безпеки транспортного підприємства на засадах структурно-функціонального підходу. Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 лютого 2019 р.): у 4 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 3. С. 37-38

Данілова Е.І. Підходи до оцінки впливу корпоративних конфліктів на рівень капіталізації підприємства з урахуванням міжнародного досвіду. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. К.: НДЕІ, 2014. № 11 (162). С. 113-117.

Данілова Е.І. Порівняльний аналіз методик оцінювання економічної безпеки підприємств. Підприємництво та інновації. 2019. №7.

Данілова Е.І. Програмно-цільовий підхід до формування системи економічної безпеки підприємства. Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 7. – С. 10-15.

Данілова Е.І. Семантико-морфологічний аналіз поняття «економічна безпека підприємства». Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – К.: НДЕІ, 2019. – № 6 (217). – С. 90-99.

Данілова Е.І. Системно-структурний підхід до формування економічної безпеки підприємства. Проблеми економіки, №3(37), 2018р. Харків – с.89-96.

Данілова Е. І. Сутність ризик-орієнтованого підходу до управління економічною безпекою підприємства. Гібридні загрози економічній безпеці держави в транзитивній економіці: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 14 березня 2019 р.) – Київ, НАУ. –с.37-38.

Данілова Е.І. Сучасні загрози глобальній економічній безпеці. Сучасні тенденції розвитку світової економіки : збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 18 травня 2018 р.). м. Харків: ХНАДУ, 2018. С. 292.

Данілова Е. І. Теоретичні концепти формування системи економічної безпеки. Бізнес Інформ. 2019. №8. C. 8–14.

Данілова Е.І. Теоретичні підходи до діагностики рівня економічної безпеки діяльності підприємства. Виробничий менеджмент: історія і сьогодення: матеріали круглого столу з нагоди 100-річчя виходу праці Анрі Файоля «Загальне і промислове управління» (1916 р.).(Київ, 25 листопада 2016 р.). м. Київ. 2016. С. 123-125.

Данілова Е.І. Формування економічної безпеки підприємства на основі системно-структурного підходу. IIІ International Scientific Conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies: Conference Proceedings, (Tbilisi, February 22th, 2019). Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing.pp.90-92

Данілова Е. Функціональний опис системи економічної безпеки авіакомпанії. Економічний аналіз. Тернопіль. 2019. Том 29. No 3. С. 84-92.

Данілова Е.І. Цілі управління економічною безпекою. Proceedings of the 1st International Symposium on Intellectual Economics, Management and Education, September 20, 2019. Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2019, pp. 128-129

Данілова Е.І. Теоретичні підходи до діагностики рівня економічної безпеки діяльності підприємства. Виробничий менеджмент: історія і сьогодення : матеріали круглого столу з нагоди 100-річчя виходу праці Анрі Файоля «Загальне і промислове управління» (1916 р.).(Київ, 25 листопада 2016 р.). м. Київ. 2016. С. 123-125.

Данільян О.Г., Дзьобань О.П., Панов М.І. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації. Харків, 2002. 285 с.

Дацків Р.М. Економічна безпека у глобальному вимірі. Актуальні проблеми економіки, 2004. №7 (37). С. 143–153.

Демченко І. В. Стратегічне управління фінансовою безпекою суб’єкта господарювання. Фінанси, банки, інвестиції. 2010. №2. С.43-46.

Доманчук Д.П. Деякі економічні аспекти парадигми формування стратегії продовольчої безпеки в регіона. Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті. К.: ІАЕ УААН, 2001. С. 207-210.

Донець Л.І., Ващенко Н.В. Економічна безпека підприємства : [навч. посібник]. К. : Центр учбової літератури, 2008. 280 c.

Дуб Б.С. Система економічної безпеки підприємства: поняття та структура. Управління проектами та розвиток виробництва. 2016, №4(60) С. 5-18.

Дубецька С. П. Економічна безпека підприємств України. Недержавна система безпеки підприємництва як суб'єкт національної безпеки України : зб. матер. наук.-практ. конф., (Київ, 16-17 травня 2001 р.) К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. С. 146-171.

Духов В. Є. Економічна небезпека та економічні правопорушення. URL: www.pravo.vuzlib.su/book_z1699_page_28.html

Економіка підприємства: [підруч.] / [За заг. ред. С.Ф. Покропивного]. [Вид. 2-ге, перероб. та доп.]. К.: КНЕУ, 2001. 528 с.

Економічна безпека підприємства : навчальний посібник / [Небава М. І., Міронова Ю.В.] Вінниця : ВНТУ, 2017. 73 с.

Економічна безпека: навч. посіб. З. С. Варналій [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. З. С. Варналія. К. : Знання, 2009. 647 с.

Економічна безпека: підручник. URL: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/33nebava_ekonomichna_bezpeka_pidpriyemstva/rozd2.html

Економічний енциклопедичний словник: [У 2 т. Т.2] / С. В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко, С.І. Юрій. Львів: Світ, 2006. 568 с.

Євстрат Д. І., Кушнерук Ю. І. Застосування методу аналізу ієрархій для оцінки маркетингової активності торговельних підприємств. Проблеми економіки. 2012. №2. С. 66-71.

Єрмолаєв П. В. Технологія планування економічної безпеки пивоварного підприємства. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. 2013. № 25(2). С. 218-225.

Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. К. : КНТЕУ, 2001. 309 с.

Єфімова Г. В., Марущак С. М. Планування безпечного розвитку підприємства на основі результатів діагностики рівня його економічної безпеки. Економіка: реалії часу. 2013. № 3. С. 43-49.

Жаліло Я. А. До формування категоріального апарату науки про економічну безпеку. Стратегічна панорама. 2004. № 3. С. 97–104

Жаліло Я.А. Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти.К. : Сатсанга, 2001. 224 с.

Живко З.Б. Мартин О.М. Яцик М. Р. Економічна безпека як матеріальна основа національної безпеки та її вплив на пожежну безпеку. Economic security: the theory, methodology, practice: Collective monograph. Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2016. 88 р.

Жилінська Л.О. Основні підходи до оцінки економічного потенціалу підприємства. Економiчний часопис-XXI. 2012. № 9-10. С. 53-56.

Жук Є.О. Механізм управління виробничим потенціалом підприємства в умовах ризику. Дис. 08.00.04 Хмельницький національний університет 2016 р.254 с.

Жуковский А.И., Васильев В.С., Штрейс Д.С. Разработка, реализация и оценка региональных целевых программ (на основе Канадского опытв) / Под общ. ред. Фабричного С.Ю.: Оттава-Москва-Великий Новгород, 2006. 175 с.

Забродский В. А. Теоретические основы оценки экономической безопасности отрасли и фирмы. Бизнес-Информ. 1999. № 15. С. 35-37.

Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України» від 05.03.1998 № 183/98-ВР

URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80

Захаров О.І., Пригунов П.Я. Організація та управління економічною безпекою суб’єктів господарської діяльності: навч. посіб. К., 2010. 257 с.

Зачосова Н. В. Теоретико-методичні засади побудови системи економічної безпеки фінансових установ. Вiсник Черкаського Університету. Серiя «Економiчнi науки». 2016. №1. С. 44-55.

Зачосова Н. В. Управління системою економічної безпеки фінансових установ …. дис. … д-ра екон. наук : 21.04.02 …Черкаси : Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Національний інститут стратегічних досліджень, Київ, 2017. 603 с.

Зачосова Н. В. Формування системи економічної безпеки фінансових установ : монографія. Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А., 2016. 375 с.

Зима Л. М. Організаційно-економічні механізми управління економічною безпекою підприємств стратегічного значення: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.0, Донецький національний університет. – Д., 2004. – 12 с.

Зубко Т. Л. Методика визначення економічної безпеки підприємства. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2016. № 2. С. 69-76.

Ильяшенко И. С. Оценка составляющих экономической безопасности предприятия. Научные труды ДонНТУ. 2002. № 48. С. 16-22.

Ильяшенко С. И. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке /СИ. Ильяшенко // Актуальні проблеми економіки.-2003.-№ 3 (21). С. 12-19.

Іванілов О.С. Економіка підприємства. URL: https://pidruchniki.com/16250212/ekonomika/metodi_otsinyuvannya_rivnya_ekonomichnoyi_bezpeki_pidpriyemstva

Іванова Н.С. Сучасні принципи забезпечення ефективної системи економічної безпеки підприємства. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 2011. Вип. 7(2). С. 57-61.

Іванюта Т.М., Заїчковський А.О. Економічна безпека підприємства: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] К.: Центр учбової літератури, 2009. 256 с.

Івченко Є. А. Трансформації системи економічної безпеки підприємства: монографія. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. 420 с.

Ілляшенко О. В. Методологічні засади формування та функціонування механізмів системи економічної безпеки підприємства : дис.... д-ра екон. наук : 08.00.04. Київ, 2016. 606 с.

Ілляшенко ОВ. Побудова системи економічної безпеки підприємства: принципові положення. Ефективна економіка. 2015. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4497

Ілляшенко С. М. Складові економічної безпеки підприємства і підходи до їх оцінки. Актуальні проблеми економіки. 2003. № 3. С. 12−19.

Калюжна Ю.В. Ризики в системі антикризового управління підприємствами машинобудування: дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.04 Запоріжжя, 2016. 209 с.

Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко- правовий аспект. К. : Атіка, 2005. 432 с.

Камышникова Э. В. Методы формирования комплексной оценки экономической безопасности предприятия. Актуальны проблеми економыки. 2009.» 12. С.102-107.

Капітула С. В. Оцінка та управління економічною безпекою підприємства (на прик-ладі гірничо-збагачувальних комбінатів України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04; Криворіз. техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. 20 с.

Карковська В. Я. Особливості управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства. Вісник львівського політехнічного університету: веб-сайт. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/22399/1/16-Karkovska-31-32.pdf (дата звернення: 10.03.2019)

Карпунь І. Н. Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посібник. Львів : "Магнолія-2006", 2009. 418 с.

Кашин А.В. Экономическая безопасность предприятия: управленческие решения: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» (экономическая безопасность). М., 2008. 21 с.

Квасній Л. Г. . Попівняк О. М,. Щербан О. Я Стратегічне і тактичне планування діяльності підприємства як основні складові механізму забезпечення його економічної безпеки. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Економічні науки. 2015. № 1. С. 48-53.

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. С. 507.

Кириленко В. А., Репило Ю. Е., Тарасов С. В. Использование метода нечетких множеств для оценки коррупционных рисков в военных конфликтах. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Військові та технічні науки. № 2(68) 2016. С. 47-53

Кириченко О.А. Організаційно-правове забезпечення функціонування системи економічної безпеки України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2010. № 1. С.54-59.

Кислова Л. А. Проблеми стратегічного планування фінансово-економічної безпеки на підприємствах України. Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Економіка. 2018. Вип. 15. С. 20-27.

Кислова Л. А. Основи організації діагностики і моніторингу економічної безпеки. Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Економіка. 2012. Вип. 4. С. 41-47.

Клейнер Г. Б., Тамбовцев В. Л., Качалов Р. М. Предприятия в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность : [учебник] М.: ОАО “Изд-во “Экономика”, 1997. 288 с.

Клопов І. О. Управління економічною безпекою промислового підприємства. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Natural/Vznu/eco/2011_1/043-52.pdf.

Кобилецький В. Р., Коефіцієнт фінансової автономії (Коефіцієнт фінансової незалежності) // Онлайн-журнал «Financial Analysis online» URL: https://www.finalon.com/slovnik-ekonomichnikh-pokaznikiv/346-pokaznik-finansovoji-avtonomiji-pokaznik-finansovoji-nezalezhnosti (дата перегляду: 06.02.2020)

Ковальов Д. Плєтнікова І. Кількісна оцінка рівня економічної безпеки підприємства. Економіка України. 2008. № 4. С. 35–40.

Козаченко А. В. Пономарев В. П., Ляшенко А. Н. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения. К. : Либра, 2003. 280 с.

Козаченко Г.В. Пономарьов В.П., Методические основы оценки уровня экономической безопасности предприятия. Региональные перспективы, 2000. №2-3. С. 9-10.

Кокнаєва М. О. Особливості формування методичного інструментарію дослідження фінансово-економічної безпеки торговельних підприємств. Економiчний часопис-XXI. 2012. № 5–6. С. 53–55.

Колешня Я.О. Енергетична складова економічної безпеки підприємств агропромислового комплексу. дис.. канд.. екон.. наук : 08.00.04 / Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України, Київ, 2019. 245 с.

Коломієць Г. М. Ю., Гузненков Г. Категорія "ризик" в дискусії сучасної економічної теорії. Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. 2010. № 921. Економічна серія URL: http://dspace.univer. kharkov.ua /bitstream /123456789 /6831/2/Kolomiets.pdf

Колпаков, П. А. Концептуальные основы экономической безопасности фирмы: автореф. дис. канд. екон. наук. : спец. 08.00.01. М., 2007. – 25 с.

Кондрацька Н.М. Конспект лекцій з дисципліни «Організація та управління фінансово-економічною безпекою підприємства для студентів магістерського рівня спеціальності 073 «Менедмент» / Рівне : НУВГП, 2018. 40 с.

Концепція економічної безпеки сучасного підприємства : монографія / О. В. Мороз, Н. П. Карачина, А.А. Шиян. Вінниця : ВНТУ, 2010. 259 с.

Корецька О.В. Теоретичні підходи до управління фінансово-економічною безпекою підприємств портової галузі. Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017.- Випуск 15. - С. 225-22.

Користін О.Є. Роль економічної безпеки в системі національної безпеки URL: http://libfree.com/197774365_ekonomikarol_ekonomichnoyi_bezpeki_sistemi_natsionalnoyi_bezpeki.html#390.

Королев М. И. Проблема безопасности в теории фирмы: развитие и противоречия. Вестник Волгоградского государственного университета. 2012. № 1 (20). С. 53-58. URL: http://new.volsu.ru/struct/generalservices/publish/vestniki/lastmagazine/ser-3-economy-1(20)- 2012/7_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE% D0%BB %D0 %B5%D0%B2.pdf

Королев М. И. Экономическая безопасность фирмы: теория, практика, выбор стратегии : [монография]. М.: Экономика, 2011. 284 с.

Корчевська Л. О. Ітеративний підхід до дослідження економічної безпеки підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2012. №. 4.С. 175-183.

Корчевська Л. О. Методологія синергетичного управління економічною безпекою підприємства : монографія. Херсон. 2016.468 с.

Костирко Р.О. Комплексний підхід до стратегічного аналізу потенціалу фінансово-економічної стійкості господарюючого суб'єкта. Вісник Нац. університету "Львівська Політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2007. № 578. С. 141— 145.

Котлубай О.М. Теорія: методологія розвитку транспортно- технологічної системи перевезення вантажів : [монографія]: УПРЕЕД НАН України, 2012. 200 c.

Кочевой М.М. Організаційно-економічний механізм управління безпечним економічним розвитком промислових підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / ОНПУ, Одеса. 2013. 20 с.

Кочін І.В. Ризик-орієнтований підхід – основа організації безпеки складних технічних систем, контроль за їх діяльністю та запобігання виникнення техногенних надзвичайних ситуацій URL: https://zounb.zp.ua/node/1247

Кочкаров Р.А. Целевые программы: инструментальная поддержка. Фин. акад. при Пр-ве РФ.- М.: ЗАО «Изд-во «Экономика»», 2007. 223 с.

Кравчук О. Я., Кравчук П. Я. Діагностика та механізм забезпечення корпоративної безпеки підприємства : монографія. Луцьк. : ВОРВП «Надстир’я», 2008. 286с.

Кракос Ю. Б. Управління фінансовою безпекою підприємств. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2008. № 1(1). С.86-97.

Куделя Л.В. Формування концепції забезпечення економічної безпеки підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 5. Ч. 2. С. 125–128.

Кузенко Т. Б. Планування економічної безпеки підприємства в умовах ринкової економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук: спец. 08.06.01. К., 2004. – 18 с.

Кузнецова, І. О., Кюне О. О. Класифікація загроз економічній безпеці підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. Одеса: Одеський національний економічний університет. 2015.Вип. 3. № 58. С. 120–128.

Кулик Ю. М. Ризик-менеджмент логістичної системи машинобудівних підприємств: дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.04. Київ, 2017. 247 с.

Ладыко Л. Н. Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия: сущность и структура. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. 2014. № 3. С. 123-126.

Лактионова Ю.А. Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия. Социально-экономические явления и процессы. №3 (049). 2013. С. 93-99.

Линник О.І. Артеменко Н.В. Стратегія економічної безпеки підприємства як фактор зменшення впливу зовнішніх та внутрішніх загроз. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. № 67 (1040). С. 159–169.

Литвак Б.Г. Стратегический менеджмент URL: m.stud.com.ua

Лойко В. В. Загрози економічній безпеці промислового підприємства: сутність та класифікація. Ефективна економіка. 2015. № 10. URL://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4372

Локотецька О.В. Використання системного підходу при дослідженні економічної безпеки підприємства. Технічний прогрес та ефективність виробництва. 2011. №8. С. 197-202.

Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : [монографія]. Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. 400 с.

Мазаракі А. А. Математичне програмування в Excel: Навч. посібник К.: Четверта хвиля, 1998. 208 с.

Мак-Мак В. П. Служба безопасности предприятия как субъект частной правоох- ранительной деятельности: дисс. ... канд. юрид. наук / В. П. Мак-Мак. — М., 2003. — 210 с.

Малик О.В. Формування механізму управління фінансовою безпекою підприємства: дис… канд. екон. наук : 08.00.04. ХНУ, Хмельницький: 2016. 262 с.

Малярчук І. А. Проблеми формування та реалізації державних цільових програм. URL: http://www.niisp.gov.ua/vydanna/panorama.

Маркіна І. А., Потапюк І. П. Загрози економічній безпеці підприємства: теоретичний аспект. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. 2017. Вип. 33. С. 130-137. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2017_33_19

Мартин О.М. Економічна безпека як складова національної безпеки. Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька Академія». – 2013. Вип. 22. С.68-74.

Марущак С.М. Методика оцінки рівня економічної безпеки підприємства на основі теорії нечітких множин. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Хмельницький: ХНУ. 2011. № 5, Т. 1. С. 16-21.

Маршалл А. Принципы политической экономии. — Т. 1. С. 32.

Матвеев Н. В. Экономическая безопасность предприятия: дисс. ... канд. экон. Наук. М., 1999. 224 с.

Матвійчук А. В. Аналіз та прогнозування розвитку фінансово-економічних систем із використанням теорії нечіткої логіки : монографія / А. В. Матвійчук. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – 206 с.

Матвійчук А.В. Моделювання фінансової стійкості підприємств із застосуванням теорій нечіткої логіки, нейронних мереж і дискримінантного аналізу. Вісник НАН України. 2010. № 9. С. 24 – 46.

Меліхова Т. О. Економічна безпека підприємства: формування,контроль, ефективність: монографія. Херсон, Видавничий дім «Гельветика»,2018. 632 с.

Меліхова Т. О. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства за допомогою нейронних мереж та кластерного аналізу. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 12. С. 407-417.

Меліхова Т.О. Методологічні підходи забезпечення рівня стійкості економічної безпеки промислових підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. 1_2. 2018. URL: http://global-national.in.ua/issue-21-2018

Меліхова Т.О. Методологічні підходи забезпечення рівня стійкості економічної безпеки промислових підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. 1_2. 2018. URL: http://global-national.in.ua/issue-21-2018

Меліхова Т. О., Салига С. Я. Методичні аспекти вимірювання результатів господарської діяльності підприємства та його фінансової безпеки. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету : зб. наук. пр. Чернівці, 2012. Вип. 2 (23). С. 331–340.

Мельник О. О. Системи і методи планування економічної безпеки автотранспортного підприємства. Економіка і регіон. - 2013. - № 1. - С. 32-37.

Мержинський Є.К. Вдосконалення механізму прогнозування виробничого процесу на підприємстві. Економіка та управління підприємствами. 2015. Вип. ІV (60). С. 96-104.

Мержинський Є.К. Концепція моделювання загроз логістичної системи підприємства. Вісник хмельницького національного університету: Економічні науки. Хмельницький. 2016. №2. Т.1 (234). С.142-146.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М., 1992;

Методика розрахунку рівня економічної безпеки України. Наказ Міністерства економіки України від 02.03.2007 №60. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. URL: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id =97980&cat_id=38738.

Механізми нейтралізації фінансових ризиків українських підприємств в умовах глобалізації / А.В. Ігнатенко, В.Г. Кабанов, О.І. Харченко. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 5 (95). С. 136–143.

Мищенко С.Н. Система обеспечения экономической безопасности организации: дис. на соискание учёной степени канд. экон. наук: 08.00.05. Ростов-на-Дону, 2004. 197 с.

Мігус І. П. Необхідність розмежування понять «загроза» та «ризик» при діагностиці економічної безпеки суб’єктів господарювання. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. 2013. №25 (І). URL: http://www.economy .nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=821 194

Мігус, І.П. Корпоративне управління в системі економічної безпеки акціонерних товариств України: монографія. [І.П. Мігус, Л.М. Худолій, М.П.Денисенко, С.П. Міхно]. Черкаси: ТОВ «Маклаут». 2012. 274 с.

Мішина І. Г. Економічна безпека в умовах ринкових трансформацій : дис. канд.екон. наук : спец. 08.00.01. Донецьк, 2007. – 235 с.

Міщенко С.П. Концептуальні основи забезпечення економічної безпеки підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2012. № 37. С. 215–220.

Моделювання економічної безпеки: держави, регіону, підприємства : монографія / В. М. Геєць, М. О. Кизим, Т. С. Клебанова та ін. ; за ред. В. М. Геєця. Харків. 2006. 239 с.

Мойсеєнко І.П., Марченко О.М. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства: навч. посібник. Львів, 2011. 380 с.

Мороз О.В., Карачина Н. П., Шиян А.А. Концепція економічної безпеки сучасного підприємства : монографія. Вінниця : ВНТУ, 2010. 259 с.

Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник: [У 2 т. Т.2] / С. В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко, С.І. Юрій. Львів: Світ, 2006. 568с.

Мошенський С.З. Фондовий ринок та інституційне інвестування в Україні: вплив на інвестиційну безпеку держави: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2008. 432 с.

Мошенський С.З. Формування та розвиток категорії «економічна безпека держави» в економічній науці та практиці. Міжнародний збірник наукових праць, 2011. №2 (11). С. 253–264.

Муртіян В.І. Економічна безпека України. К.: Либра, 1999. 462 с.

Нагаева Е.А. Применение теории катастроф в антикризисном управлении. URL: sibas.info

Неделько Н.С. Использование теории катастроф к анализу поведения экономических систем. Вестник МГТУ, том 13, №1, 2010 г. С. 223-227

Немченко В.В., Малішевська В.В Забезпечення економічної безпеки підприємства. Економіка харчової промисловості. 2012. №3 (15). С.10-13.

Нусінова О.В. Оцінка рівня фінансової безпеки гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу. Європейський вектор економічного розвитку, 2011. № 2(11). С. 163–169.

Ожегов С. И. Словарь русского языка М.: Рус.яз., 1985. 797 с.

Олейников Е.А. Экономическая и национальная безопасность: учебник. М.: Издательство «Экзамен», 2004. 768 с

Онофрійчук О. П. Еволюція теоретичних та практичних аспектів економічної безпеки держави. Economic security: the theory, methodology, practice: Collective monograph. Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2016. 88 р.

Орлик, О. В. Система загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. Одеса : ОНЕУ. 2014. Вип. 1(52). С. 250-257.

Орлова В.В. Ідентифікація загроз фінансовій безпеці підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.13. С. 261-273.

Орлянський В.С. Конфліктологія: навчльний посібник. − К. : Центр навчальної літератури, 2007. 160 с

Ортинський В. Л. Економічна безпека підприємств, організацій та установ / В. Л. Ортинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко та ін К. : Правова єдність, 2009. 54 с.

Основи економічної безпеки : [підручник] / [Бандурка О. М., Духов В. Є., Петрова К. Я., Червяков І. М.]. Харків: Вид-во нац. ун-ту внутр. справ, 2003. 236 с.

Основы экономической безопасности : государство, регион, предприятие, личность / под ред. Е. А. Олейникова. М. : Бизнес-школа; Интел-Синтез, 1997. 288 с.

Останкова Л. А., Шевченко Н. Ю. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками. Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2011. 256 с.

Отенко І. П. Економічна безпека підприємства: навч. посіб./ укл. І. П. Отенко, Г. А. Іващенко, Д. К. Воронков. Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. 256 с.

Панкратова Н. Д., Недашківська Н. І. Комплексне оцінювання чутливості рішення на основі методу аналізу ієрархій. Системні дослідження та інформаційні технології: міжнародний науково-технічний журнал. 2006. №4. 2006. С. 7-25.

Парсонс Т. Система современных обществ. – М.: Аспект Пресс, 1998. С. 235– 236;

Пастернак-Таранушенко Г. А. Економічна безпека держави. Методологія забезпечення : монографія. К. : Київський ек-ний інститут менеджменту, 2003. 320 с.

Пашнюк, Л. Загрози економічній безпеці підприємства та засоби їх нейтралізації. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2013. Вип. 10(151). С. 93-97.

Пекін А. Економічна безпека підприємств як економіко-правова категорія. Економіст. 2007. №8. С. 23–25.

Петренко Л.М. Моделювання управління фінансовою безпекою підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.11. ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». Київ, 2010. 17 с.

Петряєва З. Ф., Петряєв О. О. Економічна безпека підприємства як важлива складова сучасного бізнесу. Бізнес інформ. 2013. №3. С. 259 – 262.

Пілова Д. П. Формування та оцінка економічної безпеки гірничо-збагачувальних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Кривий ріг, 2007. 16 с.

Пірятінська, І. В. Систематизація підходів до оцінки економічної безпеки будівельних підприємств [Текст]: наук.-техн. зб. / І. В. Пірятінська // Комунальне господарство міст. — 2013. — № 106. — С. 266–271.

Піх М.З. Формування економічної безпеки підприємств харчової промисловості: автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд.екон.: 08.00.04, 2015. С. 211.

Платон. Собрание сочинений: в 3 т. / Платон. М.: 1971.Т. 3 (1).

Плєтникова І. Л. Визначення рівня і забезпечення економічної безпеки залізниці: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.07.04. Х.: Харківська державна академія залізничного транспорту, 2001. 15 с.

Пойда-Носик Н. Н. Науково-методичні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства. URL: http://journals.uran.ua/index.php/2225-6407/article/view/16019.

Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. Вид. 2-ге, перероб. та доп. К.: КНЕУ, 2001. 528 с.

Поняття про економічну безпеку підприємства та її визначення: Основні функціональні цілі економічної безпеки. URL: http://pidruchniki.com/13290311/ekonomika/tema_ekonomichna_bezpeka_pidpriyemstva

Посилаєва К.І. Факторний аналіз у дослідженні показників господарської діяльності. URL:http://magazine.faaf.org.ua/faktorniy-analiz-u-doslidzhenni-pokaznikiv-gospodarskoi-diyalnosti.html

Постанова Правління Національного банку України № 66 "Про затвердження змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 24 липня 2017 року URL: http://zakon.rada.gov.ua

Предмет економічної безпеки. URL: http://www.ukr.vipreshebnik.ru/ekonomichna-bezpeka/3843-predmet-ekonomi chnoji-bezpeki.html

Пригунов П.Я. Особливості використання сучасних концепцій управління в системі забезпечення економічної безпеки підприємств. Європейські перспективи. 2013. № 11. С. 103-108.

Приходько В. П. Управління економічною безпекою підприємства. Економіка та держава. 2013. № 10. С. 10-12.

Про затвердження Правил техногенної безпеки. Наказ МВС від 05.11.2018 № 879

Про Концепцію економічної безпеки споживчої кооперації України: постанова шостих зборів Ради Укоопспілки дев'ятнадцятого скликання від 12.11.2008 URL: http://www.uazakon.com/documents/date_3c/pg_gnguso.htm.

Про основи національної безпеки України : Закон України. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/964-15.

Прокопішина О. В. Управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Харків, 2009. 20 с.

Прокопов Б.И. Экономическая глобализация. Проблемы современной экономики. 2008. № 4 URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2245.

Прохорова, В.В., Прохорова Ю.В., Кучеренко О.О. Управління економічною безпекою підприємств: монографія. Харків: УкрДАЗТ, 2010. 282 с.

Прус Н. В. Планування витрат в забезпеченні економічної безпеки підприємства: логіка та шляхи удосконалення. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 23. Ч. 2. Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011. С. 218–22.

Прус Н.В. Витрати опортуністичної поведінки в системі економічної безпеки підприємства. Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. № 4(44). С. 32-37.

Райан Б. Стратегический учет для руководителя / Пер. с англ. под ред. В.А. Микрюкова. М.: Аудит; ЮНИТИ, 1998. С. 61.

Райзберг Б.А., Лобко А.Г. Программно-целевое планирование и управление. Москва : ИНФРА-М, 2002. 428 с.

Ревенко А. Проблеми формування національної економічної безпеки України. Економіка України. 1993. № 11. С. 15–21.

Рейтинг стран мира по уровню слабости. Гуманитарная энциклопедия: Исследования. Центр гуманитарных технологий, 2006–2020 (последняя редакция: 08.02.2020). URL: https://gtmarket.ru/ratings/failed-states-index/info

Ротштейн О. П. Метод побудови функцій належності нечітких множин / О. П. Ротштейн, Г. О. Черноволик, Є. П. Ларюшкін. Вісник Вінницького політехнічного інституту : наук. журнал. Вінниця: Універсум-Вінниця. 1996. – № 3. С. 72–75.

Рудніченко Є.М. Загроза, ризик, небезпека: сутність та взаємозв´язок із системою економічної безпеки підприємства. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. 2013. 192 №25 (І). С. 188-195.

Рудніченко Є.М. Загроза, ризик, небезпека: сутність та взаємозв´язок із системою економічної безпеки підприємства. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. 2013. 192 №25 (І). С. 188-195.

Рудніченко Є. М. Оцінювання та моделювання впливу суб’єктів митного регулювання на систему економічної безпеки підприємства. Вісник Хмельницького національного університету 2016, № 3, Том 1. С.32-36.

Саати Т., Керис К. Аналитическое планирование. Организация систем: Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1991. 224 с.

Савенко В.С., Литвинов А.І. Економічні аспекти національної безпеки країни URL: www.rusnauka.com/1_NIO_2011/Economics/77296.doc.htm.

Сак Т.В. Економічна безпека України: поняття, структура, основні тенденції. Інноваційна економіка. 2013. №6 (44) С. 336-340.

Салоїд С.В. Організаційно-економічний механізм управління економічною безпекою підприємств машинобудування. дис… канд… екон… наук : 08.00.04 / Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Київ, 2019. 305 с.

Салоїд С.В. Механізм управління економічною безпекою підприємства: теоретичний аспект. Економічний вісник НТУУ “КПІ”. Випуск 14. 2017

Сацута А.А. Национальная безопасность как социальное явление. Вестник Военного ун-та. 2007. № 3. С. 36-43.

Сенчагов В. О сущности и основах стратегии экономической безопасности. Вопросы экономики. 1995. № 1. С. 97-106.

Ситник Г.П. Держане управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади) : підручник. К.: НАДУ, 2012. 730 с.

Сідак В.С. Забезпечення інформаційної безпеки в країнах НАТО і ЄС К. : Видавництво КНТ, 2007. 179 с.

Скібіцька Л.І. Скібіцький О.М. Менеджмент : [навч. посібник] К.: Центр учбової літератури, 2007. 416 с.

Скорук О.В. Національна економічна безпека держави та її елементи. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. 2009. № 7. С.84-88.

Слободяник Т. М. Запровадження комплексної системи економічної безпеки та оцінка її ефективності на сучасному підприємстві. Економічний простір. 2008. №12/2. С. 22- 27.

Слободяник Т. М. Запровадження комплексної системи економічної безпеки та оцінка її ефективності на сучасному підприємстві. Економічний простір, 2008. 12/2. С. 22-26..

Сороківська О.А. Особливості формування теоретичних засад економічної безпеки підприємств малого бізнесу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 6. URL: http://globalnational.in.ua/archive/6-2015/101.pdf.

Сорокіна І. В. Теоретико-методологічні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 12. С. 114 –122.

Сотниченко В.М. Методологічні підходи до оцінки економічної безпеки телекомунікаційних підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки 2017. Випуск 15. С. 321-324

Стан енергетичної безпеки України (оцінка та методологія розрахунку). Управління макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. URL: http://www.me.gov.ua

Статистика URL: www.ukrstat.gov.ua

Стащук О.В. Фінансова безпека акціонерних товариств: концептуальні засади теорії та практики. дис.. докт… екон… наук : 08.00.08 / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Тернопільський національний економічний університет. Луцьк, 2018. 561 с.

Стеченко Д. М, Антошкіна Л. І. Економічна сутність і специфіка розвитку міжнародного туризму в Україні. Вісник ДІТБ. – Серія «Економіка, організація і управління підприємствами» (в туристичній сфері). Донецьк: ДІТБ, 2006. №10. С. 93 – 98

Сусіденко В.Т. Побудова системи забезпечення фінансової безпеки торговельного підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Випуск 22. Частина 2. С. 39-43.

Суть і причини виникнення кризових ситуацій. URL http://osvita.ua/vnz/reports/management/14517/

Талуев И.А. Риски, связанные с деятельностью авиакомпании. Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. 2010. 156. С. 150-155. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/

Тамбовцев В. Л. Объекты экономической безопасности России. Вопросы экономики. 1994. № 12. С. 45–54.

Терещенко Т. Теорія організації : навчальний посібник. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. 335 с. URL https://pidruchniki.com/83626/menedzhment/zmist_stan_vlastivosti_sistemi

Тернавська І. Б. Економічна безпека аграрних підприємств.URL: http://lib.udau.edu.ua/bitstream/

Ткаченко А.М. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства URL: http://www.nbuv. gov.ua/portal/Soc_Gum/Venu/2010_1/21.pdf

Третяк В.В., Гордієнко Т.М. Програмно-цільовий підхід до забезпечення економічної безпеки регіону. Регіональна економіка 2012. №3. С.34-42.

Трофимова Л.Н. Экономическая безопасность эффективности деятельности организаций торговли: ситуационно-характеристические параметры. Российское предпринимательство 2012 № 11 (209). С. 55-60.

Троц І.В. Забезпечення економічної безпеки на підприємстві з метою попередження банкрутства. Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2012. № 1(59). С. 223–227.

Турило А.М., Афанас’єв Є.В., Капітула С.В. Моделювання та методологічні підходи до інтегрованої оцінки загального рівня економічної безпеки підприємства. Вісник Криворізького економічного університету КНЕУ: зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2007. № 4 (12). С. 32–42.

Турило А.М., Капітула С.В. Комплексна оцінка фінансової безпеки підприємства. Вісник Криворізького технічного університету: зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2006. № 7. С. 210 – 213.

Узунов В.В., Мощицька Т.О.Програмно-цільовий підхід як механізм вирішення соціально-економічних проблем. Моделювання регіональної економіки. 2010. № 1. С. 264-273

Управління фінансово-економічною безпекою : [навч. посібник] / [О.А. Кириченко, С.М. Лаптєв, П.Я. Пригунов, О.І. Захаров та ін.] ; за ред. В.С. Сідака. К. : Дорадо-Друк, 2010. 345 c.

Фальченко О.О. Глушач. Ю.С Стратегія забезпечення економічної безпеки підприємств. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. № 66 (1039). С. 157–160.

Фирсова, И. А., Мельник М. В Методы принятия управленческих решений : учебник и практикум для академического бакалавриата. 2-е изд., пер. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2015. 542 с.

Філиппова С.В., Нізяєва С.А. Аналітичні інструменти системи економічної безпеки суб’єктів господарювання: монографія. Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2012. 179 с.

Фінансова звітність ПАТ "Мотор Січ". URL: http://www.motorsich.com/files/1046-fin.otchet2018.pdf

Фінансова звітність ПрАТ "Авіакомпанія Буковина". URL: vkurse.ua

Фінансова звітність ПрАТ "АК "Міжнародні авіалінії України". URL: vkurse.ua

Фінансова звітність ТОВ "Авіакомпанія Меридіан". URL: vkurse.ua

Фінансова звітність ТОВ "Авіакомпанія Браво". URL: vkurse.ua

Фінансова звітність ТОВ "Авіакомпанія Скай АП". URL: vkurse.ua

Фінансова звітність ТОВ «Авіаційна компанія "Роза вітрів». URL: vkurse.ua

Фінансова звітність ТОВ «ЯнЕір» ЛТД». URL: vkurse.ua

Фінансові аспекти діагностики економічної безпеки підприємств портової галузі : [монографія] / [Л.В. Ширяєва, Л.П. Чиж, О.І. Шумлянська, О.В. Корецька та ін.] О. : ІНТЕРПРІНТЕР, 2015. 220 c.

Фінансові аспекти діагностики економічної безпеки підприємств портової галузі : [монографія] / [Л.В. Ширяєва, Л.П. Чиж, О.І. Шумлянська, О.В. Корецька та ін.] О. : ІНТЕРПРІНТЕР, 2015.– 220 c.

Фоміна М. В. Проблеми економічно безпечного розвитку підприємств: теорія і практика: [монографія].Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. 140 с.

Хакен Г. Синергетика М.: Мир, 1980.- 405 с.

Халіна В. Ю. Методичний підхід щодо оцінки рівня економічної безпеки підприємства. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2014. № 1. С. 173–181.

Черняк Г. М. Оцінювання рівня економічної безпеки енергетичних підприємств в умовах євроінтегації. Економічний вісник «КПІ». 2015. № 12. URL: www.ev.fmm.kpi.ua/article/download/45198/41471

Черняк Г. М. Формування механізму забезпечення економічної безпеки сучасних підприємств в контексті євроінтеграції. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2015. № 1(1). С. 18-22.

Черняк Г.М. Формування механізму забезпечення економічної безпеки сучасних підприємств в контексті євроінтеграції. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2015. № 1(1). - С. 18-22.

Чорна М.В., Шуміло О.С. Принципи, функції та методи управління економічною безпекою підприємства роздрібної торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. Харків: ХДУХТ, 2016. - Вип. 2(24). - C.74-86.

Шалаев А.В. Стратегическое планирование в системе обеспечения экономической безопасности сельскохозяйственного предприятия. Территория науки. – 2017. - №3 с. 155-160.

Шемаєва Л. Г., Онофрійчук В. П. Методика оцінки рівня фінансової безпеки сектору державних фінансів України. Пробл. науки. 2012. № 3. С. 38-43.

Шкарлет С. М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект: Монографія. Київ: Вид-во НАУ. 2007. 436 с.

Шкарлет С.М. Еволюція категорії «безпека» в науковому та економічному середовищі. Формування ринкових відносин. 2007. № 6. С. 7–12.

Шкроміда Н.Я. Комплексна оцінка економічного потенціалу суб'єктів господарювання. Економічний аналіз: Зб. наук праць. Економічна думка. Тернопіль: ТНУ, 2011, Вип. 9, Ч. 1. С. 383—386.

Шлемко В. Т., Бінько І. Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення: монографія. К. : НІСД. 1997. 144 с.

Шнипко О.С. Види і чинники безпеки ієрархічних економічних систем: теоретико-методологічний аспект. Актуальні проблеми економіки. 2006. №5(59). С. 78–85.

Яку роль в українській історії відіграла Золота орда? URL www. Радіо свобода

Якубович З. Формування системи економічної безпеки машинобудівного підприємства. Вісник ТНЕУ, 2010. № 1. С. 81-86.

Яниогло А. Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятия. Agricultural and Resource Economics : International Scientific E-Journal. 2015. Vol. 1. No. 1. С. 69–79. URL: www.are-journal.com

Яременко І.І. Економічна безпека як складова національної безпеки держави URL: http://ena.lp.edu.ua. – Назва з екрана.

Ярочкин В. И. Предприниматель и безопасность : Ч. 2. М.: Изд- во «Экспертное бюро», 1994. 112 с.

Ячменьова В. М. Ідентифікація стійкості діяльності промислових підприємств: [монографія]. Сімферополь: Доля, 2007. 523 с.

Danilova E.I., Marchenko V.M. Methodological bases for planning the economic safety of an enterprise. Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume X, Issue 4(42), Summer 2019.

Danilova E.I., Marchenko V.M. Methodology of Structural and Functional Approach to Management of the Enterprise Economic Safety. Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume X, Issue 2(40), Spring 2019.

Danilova E.I., Marchenko V.M. Planning of Enterprise Economic Safety on the Basis of System-Structural Approach. Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume X, Issue 1(39), Spring 2019, pp.104-114.

Danilova E.I. Prospects for the organization of production of ground support equipment for aircraft in Ukraine. “Air Ttransport”. Tbilisi, 2016, № 1(11), pp. 42-48.

Danilova E.I., Mykhailyshyn D.P. Revenue from non-core activity of airlines. Сучасні проблеми менеджменту: матеріали XIV міжнар. наук.- практ. конф. — К.: Нац. авіац. ун-т, 2018 - С.33-36

Danilova E.I. To the problem of human resource management in Ukraine. Сучасні проблеми менеджменту: тези Х міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 25 жовтня 2014 р.). К., 2014. С. 65-66.

Danilova E.I. To the problem of providing economic security on enterprise. “Air Transport”. Tbilisi, 2017, № 1(12), pp. 71-76.

Foresightand construction of the strategies 247f socio-economic development of Ukraineonmid-term (upto 2020) andlong-term (upto 2030) time horizons / Scientific advisor of the projectacad. Of NAS of Ukraine M. Zgurovsky // International Council for Science (ICSU); Committeefor the System Analysis of the Presidium of NAS of Ukraine; National Technical Universityof Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»; Institute for Applied SystemAnalysis of MES of Ukraine and NAS of Ukraine; World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development; Agrarian Superstate Foundation. – 2nd ed. – Kyiv : NTUU «IgorSikorsky KPI», Publ. house «Polytechnica», 2016. – 184 p.

MacFarlane, S. Neil; Yuen FoongKhong (2006). S. Neil, MacFarlane; Yuen FoongKhong. eds. Human security and the UN: a critical history. United Nations intellectual history project (illustrated ed.). Indiana University Press. Retrieved 23 September 2010.

Manage risk, Glossary, available at: URL: http://www.mrcmarkets.ru/beginners/glossary/u/upravlenie_riskom.php

Memorandum Establishing the Council on International Economic Policy URL: www.presidence.ucsb.edu/ws/index.php&pid=3021.

of state financial control and directions of its implementation in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. Riga, 2017. Vol. 3. № 5. P. 268–275.

Presidental Documents. URL: http://www.archives.gov/federal-register/executive-orders/pdf/12835.pdf).

Roosevelt F.D. State of the Union Message to Congress. URL: www.fdrlibrary.marist.edu/011144.html January 11,. 1944. Р. 5.

Saaty, Т. L. The Analytic Hierarchy Process. New York: McGraw-Hill International, 1980.

The Global Risks Report 2017. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2017 Volume X, Issue 4(42), Summer 2019. РР.

Zachosova N. V. Characteristics of threats to economic security of financial institutions in Ukraine. Information aspects of socio-economic systems’ development / ed. by A. Ostenda and T. Nestorenko. Katowicach : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej, 2016. Series of monographs. Monograph 5. P. 168-176.

Zeeman E.C. Catastrophe theory. N. Y.: Addison Wesley, 1997; Laszlo E. The Age of Bifurcation. N. Y., L., 1991.

Arrow К. Essays in the the theory of risk bearing. – Chicago, 1971. 79. Darendorf R. Class and Class Conflict in Industrial Society. – Stanford, 1959; Burton J., Dukes F. Conflict: Practices in Management, Settlement and Resolution. N. Y., 1990.

Дата публікації
2020-04-15
Як цитувати
Данілова, Е. (2020). Концепція системного підходу до управління економічною безпекою підприємства. МОНОГРАФІЯ. https://doi.org/10.36074/danilova.kontseptsiia-2020
Розділ
Економічні науки