МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОТВОРЧОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Abstract

Формування культуротворчого середовища у закладі вищої освіти – один з ефективних напрямів удосконалення якості фахової підготовки студентів. У дослідженні розглянуто передумови виникнення феномену «культуротворче середовище», його становлення у педагогічній освіті, визначено поняття «культуротворче середовище закладу вищої освіти», окреслено структуру і функції, що обумовлюють продуктивність освітньо-виховної діяльності ЗВО, розглянуто сутність середовищного підходу, як методологічної основи формування КТС ЗВО, обґрунтовано ряд принципів, які визначають суттєві вимоги до формування культуротворчого середовища закладу вищої освіти, слугують опорою його практичної реалізації і передбачають творчу самореалізацію особистості в культурному житті.

Downloads

Download data is not yet available.

| Views: 45 | Downloads: 31

Author Biography

Ордіна Л., Білоцерківський національний аграрний університет

канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

References

Бех, І. Д. (2008). Виховання особистості: підручник. Київ: Либідь.

Яценко, Т. С. (2013). Науково освітній потенціал України. Кн. 3. Київ.

Зязюн, І.А. (1995). Культурологічні аспекти педагогічної творчості. Вінниця.

Кудін, В.О. (1973). Естетика і творчість. Київ: Мистецтво.

Макаренко, А.С. (1988).Сочинения, т.8. Москва: Педагогика. 245-246.

Амонашвили, Ш. А. (1995). Размышления о гуманной педагогике. Москва.

Піча, В. М. (2000). Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. Київ: Каравела.

Капська, А.Й. (2006). Соціальна педагогіка : підручник для студ. вищ. навч. закладів. Київ : Центр учбової літератури.

Макареня, А.А. (1997). Культуротворческая среда: статус, структура, функционирование. Тюмень: ТОГИРРО.

Падалка, Г. М. (2008). Педагогіка мистецтва: (теорія і методика викладання мист. дисциплін). Київ: Освіта України.

Шевнюк, О.Л. (2004). Культурологія. Київ: Знання-Прес.

Ничкало, Н.Г. (2014). Розвиток професійної освіти в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів. Київ.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова.

Ордіна Л.Л. (2012). Функції КТС у процесі освітньо-виховної діяльності ВНЗ. Науковий часопис Нац. пед. універс. ім. М.П.Драгоманова. (14), 10-19.

Bollnow , О. (1963). Mensch und Raum. Stuttgart. S. 136.

Ордіна, Л.Л. (2009). Генезис поняття «культуротворче середовище» у педагогічній освіті. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. (3). 356-365.

Гельвеций, К.А. (1974). Сочинения в 2-х томах. Т.2. Москва: «Мысль»,

Нихон-но Тоси-кукан, (1969). Пространство японского города. Токио. 48-59.

Ушинский, К.Д. (1968). Избранные педагогические произведения. Москва: Просвещение.

Ордіна Л.Л. Наукове обґрунтування моделей середовища закладу вищої освіти. Problems and achievements of modern science: materials of the International scientific-practical conf., (V.4.рр.51-54). May 6, 2019.9 Cork : NGO «European Scientific Platform».

Ордіна, Л. Л. Соціокультурний аспект поняття культуротворчості в педагогіці. «Perspectsves of science and education»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (с.1312-1317) 28 вересня 2018 р. Київ, Карлові Вари, Чехія

Леонтьева, В.Н. (2003). Культуротворческий процесс: основания и начала. Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина,

Ордіна, Л.Л. (2020). Культуротворчість особистості студента як педагогічний феномен Трансформація сучасного освітнього простору: кол. моногр. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 164-170

Ордіна, Л.Л. Структурні компоненти культуротворчого середовища закладу вищої освіти. Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції,(с. 180-186.),19 березня 2021 р., Кременчук

Ордіна, Л. Соціально-виховна функція культуротворчого середовища закладу вищої освіти. Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали одинадцятої міжнародної науково-практичної конференції (с. 132-134), 17 травня 2018 р. Одеса: ФОП Бондаренко .

Рубинштейн, С.Л. (1959). Принципы и пути развития психологии. Москва: Изд-во АН СССР. 43.

Ордіна. Л.Л. Культуротвірна функція освітнього середовища закладу вищої освіти Особистість, сім’я і суспільство: питання педагогіки та психології: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (с. 118-120). 22–23 листопада 2019 р. – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота»,

Ордіна, Л.Л. Творчо-орієнтаційна функція освітнього середовища закладу вищої освіти. Сучасна освіта-доступність, якість, визнання: матеріали міжнародної науково-методичної конференції (с. 69-70) 14 листопада 2018. Краматорськ: ДДМА

Ордіна, Л.Л. (2012). Функції КТС у процесі освітньо-виховної діяльності ВНЗ. Науковий часопис (3),10-19.

Ордіна, Л.Л. (2012). Середовищний підхід у формуванні культуротворчого середовища ВНЗ. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 217-225.

Ордіна, Л.Л. (2009). Принципи формування культуротворчого середовища вищого навчального закладу. Педагогіка і психологія професійної освіти. (1), 19-27.

Published
2021-05-27