PREPARATION OF FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS FOR THE APPLICATION OF INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORIES OF STUDENTS' ACTIVITIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Abstract

Main objective. Theoretically substantiate and experimentally test the model and methods of training future teachers of Physical Culture. The pedagogical factors of future teachers of Physical Culture training to the implementation of individual educational trajectories in the educative process The thesis deals with the problem of future teachers of Physical Culture training to the implementation of individual educational trajectories in the students’ activity. Future teachers of Physical Culture preparedness to the implementation of individual educational trajectories of students’ activity" has been defined, the concepts " future teachers, individual educational trajectory, educational environment have been defined; the essence and the structure (motivational, cognitive, activity and reflexive components) of future teachers preparedness to the implementation of individual educational trajectories of students’ activity have been revealed. Methodology. Literature analysis, pedagogical research. Results The pedagogical factors of future teachers’ of Physical Education training to the implementation of individual educational trajectories in the educative process. Significance. Organization of future teachers’ of individual work according to individual educational trajectories have been theoretically substantiated.

Downloads

Download data is not yet available.

| Views: 12 | Downloads: 14

References

Bashavets N.A. (2009). Pedagogicheskiye umy s uchetom vnedreniya tekhnologiy formirovaniya zdorovoy kultury zdorovya [Pedagogical minds, taking into account the implementation of technology for the formation of health culture of health such an oversight of the future]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny, 1, 12-23 [in Ukrainian].

Belkin A.S (2007). Innovacionnye processy v obrazovanii [Innovative processes in education]. Obrazovanie i nauka: zhurnal teoreticheskih i prikladnyh issledovanij, 1 113-121 [in Russian].

Boyko N.I. (2001). Formy ta shliakhy orhanizatsii samostiinoi roboty studentiv [Forms and ways of organizing independent work of students]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho unstitu, 6, 10-13.

Bodalev A.A. (1999). Obshchee y osobennoe v subektyvnom prostranstve myra y faktori, kotorie ykh opredeliaiut [General and special in the subjective space of the world and the factors that determine them]. Myr psykholohyy, 4, 26-29.

Bochkin A.I. (2000). Metodika obucheniya informatsionnomu poisku [Methods of teaching information retrieval]. Informatics and education, 3, 7-10.

Veylande L.V. (2011). Problem of designing an individual-educational route [Problema proektuvannya indyvidualʹno-osvitnʹoho marshrutu]. Pedahohichni nauky: teoriya, istoriya, innovatsiyni tekhnolohiyi, 2, 247-257.

Rudenko T.B. (2011). The essence of the culture of pedagogical communication of future teachers of humanities [Sutnist kultury pedahohichnoho spilkuvannya maybutnikh uchyteliv humanitarnykh dystsyplin]. Nauka i osvita, 2, 41–44.

Rudenko T.B. (2012). Orhanizatsiya tvorchoyi samostiynoyi diyalʹnosti maybutnikh uchyteliv humanitarnykh dystsyplin za indyvidualʹnymy osvitnimy trayektoriyamy [Organization of creative independent activity of future teachers of humanities on individual educational trajectories]. Bulletin of the Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, 28, 109–112.

Kichuk N.V. (2002). Pidhotovka fakhivtsya vitchyznyanoyi shkoly v yevropeysʹkomu konteksti [Preparation of a specialist of the national school in the European context]. Naukovyy visnyk Izmayilʹskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu, 13, 40-43

Sobina T.A. (2009). Tekhnologiya proyektirovaniya individual'noy trayektorii obucheniya matematike [Technology of designing an individual trajectory of teaching mathematics]. Mir nauki, kul'tury,obrazovaniya: nauchnyy zhurnal, 5, 242-247.

Published
2021-06-01