INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES TO THE SYSTEM OF CONTINUOUS EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL REFORM

  • Nataliia Kapinus
  • Oleksandr Kovalenko

Abstract

The article presents the results of a study conducted by the Department of Primary Education of the Donetsk In-Service Teacher Training Institute on solving the problem of forming the readiness of primary school teachers to work in the New Ukrainian School by means of innovative technologies. To achieve this goal the theoretical and practical research methods were used. The final indicators of the assessment of the level of readiness of primary school teachers to work in the New Ukrainian School on the basis of introduction the innovations indicate the effectiveness of the selected innovative instruments of continuing teachers’ education.

Downloads

Download data is not yet available.

| Views: 5 | Downloads: 5

References

Dubaseniuk O.A., Vozniuk O. V. Kontseptualni pidkhody do profesiino-pedahohichnoi pidhotovky suchasnoho pedahoha. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2011. 114 s. [in Ukrainian].

Bohdanova I. M. Profesiino-pedahohichna pidhotovka maibutnikh vchyteliv na osnovi zastosuvannia innovatsiinykh tekhnolohii. … dys. doktora ped. nauk: 13.00.04. O, 2003. 440 s. [in Ukrainian].

Lisina L.O. Teoretychni ta metodychni zasady pidhotovky vchyteliv do konstruiuvannia navchalnykh tekhnolohii u protsesi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity. Dys. Na zdob. N.st. doktora ped.nauk. Zaporizhzhia, 2012. S. 92-100. [in Ukrainian].

Pedahohichni tekhnolohii u neperervnii profesiinii osviti: monohrafiia za red. S. O.Sysoievoi. VIPOL, 2001. 502 s. [in Ukrainian].

Selevko H. K. Sovremennыe obrazovatelnыe tekhnolohy: ucheb. posob. Moskva: Nar. obrazovanye, 1998. 256 s. [in Ukrainian].

Pometun, O. I. Interaktyvni tekhnolohii navchannia: Teoriia, dosvid: metod. posib./ O. I. Pometun; avt.-uklad.: O. Pometun, L. Pyrozhenko. K.: A.P.N., 2002. 136 s. [in Ukrainian].

Novii ukrainskii shkoli buty: zdobutky ta perspektyvy pochatkovoi osvity Donetskoi oblasti: nauk.-met.vyd./ O.Yu.Burtseva, V.S.Poul, N.O.Kapinus; avt.-uklad.: O. Burtseva, V. Poul, N. Kapinus. Sloviansk: Donetskyi oblIPPO, 2017. 80 s. [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola: poradnyk dlia vchytelia [Elektronnyi resurs]– Rezhym dostupu: https://nuschool.com.ua/lessons/elementary/1adviser/11.html

Published
2021-06-01