MASS CULTURE (MASS ART) IN CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCHES

Abstract

The research deals with phenomenon of mass art (mass culture) as one of the components of mass art modern world. An attempt to identify mass culture, mass art as a phenomenon is made and   main approaches to its treatment and different aspects of its study in contemporary science are analysed. The first part of the work offers an overview of researchers’ views on the problem of definition of mass culture, mass art phenomenon and reveals ways of self-identification of it in the course of its development. Main features of mass culture, mass art are also studied. The second part of the work is devoted to the analysis of main approaches to the study of mass art and mass culture in early and in modern scientific works. As we see this phenomenon is widely examined by representatives of different research schools and scientific spheres. Philosophers, political scientists, writers, art critics, culturologists are involved in this process. The majority of the twentieth century researchers perceived mass culture as negative aspect of cultural social development because of its low level of quality and as a part of bourgeois culture focused on manipulating the minds of the masses. On the other hand the 21st century researchers realizing all the negative moments (idolatry, personality levelling) consider mass culture and mass art as natural necessary phenomenon of modern life, a base for development of professional art, a product of modern technology, show-business. The analyses of the phenomenon of mass art, mass culture gives us the picture of variety in opinions and approaches to this phenomenon as well as of the great number of aspects of scientific interest to the problem. In the majority of cases researchers’ concepts of mass culture, mass art clearly reflects the ideas of the periods they belong to.

Downloads

Download data is not yet available.

| Views: 29 | Downloads: 40

Author Biography

Olena Besarab, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови для нефілологічних спеціальностей

References

Antologiya issledovaniy kul`tury. (1997). St. Petersburg, T.1.

Ben`yamin, V. (1996). Proizvedeniye iskusstva v epokhu yego tekhnicheskoy vosproizvodimosti. M.: Medium.

Gasparov, M.L. (2005). Istorizm, massovaya kul`tura I nash zavtrashniy den`. Vestnik istorii, literatury, iskusstva. Otdeleniye ist.-filol. Nauk RAN. M: Sobraniye; Nauka. T.1, 130-135.

Gashkova, Ye.M. Kul`tura: massovaya, traditsionnaya, sredinnaya. Retrieved from URL: http://anthropology.ru/ru/texts/gashkova/masscult_05.html

Igoshkina, N.G. (2001). Kich ta hudoznya kul`tura. Kul`tura i mysteztvo u suchasnomu sviti. K.: KNUKIM, 2, 130-135.

Kondakov, I.V. (1998). Elitarnaya kul`tura. Kul`turologiya. ХХ vek: Entsiklopediya. T. 1. SPb., 386-388.

Markuze, G. (1994). Odnomernyy chelovek. М.: Refl-book.

Martynov, I.M. (2001). Rossiyskaya massovaya rul`tura kontsa XX veka. Materialy kruglovo stola. 4 dekabrya 2001 g. SPb.: Sakt-Peterburgskoye filosofskoye obshchestvo.

Ornatskaya, L.A. (2001) Massovaya cul`tura i «dukh epokhi». Retrieved from URL: http://anthropology.ru/ru/texts/ornatsk/masscult_20.html//

Ortega-i-Gasset, H. (1991). Estetika. Filosofiya kul`tury. M.: Iskusstvo, 592.

Ryzhov, Yu. V. Ignoto Deo: Novaya religioznost` v kul`ture i iskusstve. Retrieved from URL: http://www.krotov.info/spravki/persons/21person/1975ryzhov.htm

Sokolov, Ye.G. (2002). Analitika massovoy kul`tury. Diss. ... d-ra filos. nauk. SPb., 153-164, 193.

Flier, A. Ya. (1998). Massovaya kul`tura i yeyo sotsial`nyye funktsii. ONS: Obshchestvennyye nauki i sovremennost`. M., №6.

Haksli, O. (1986). Iskusstvo i banal`nost`. Nazyvat` veshchi svoimi imenami: Programnyye vystupleniya masterov zapadnoevropeyskoy literatury ХХ veka. M.

Hoggart, R. (1957). Pol`zovaniye gramotnostyu: aspekty zhizni rabochego klassa, 319с.

Shaginskaya, Ye.N. (2000). Massovaya kul`tura XX veka: ocherk teoriy. Polignozis. №2. M.

Shestakov, G.Yu. (1986). Muzyka v burzhuaznoy massovoy kul`ture. Kriticheskiye ocherki. M.: Muzyka, 126с.

Eko, U. (2000). Ot Interneta k Guttenbergu. Obshchestvo i kniga: Ot Guttenberga do Interneta. M.: Traditsiya, 275-279.

Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique of the judgment of taste. Cambridge: Mass.

Leavis, F.R. (1930). Mass Civilization and Minority Culture. L.,31.

Leavis, Q.D. (1939). Fiction and the Reading Public. London: CHATTO &WINDUS, 373.

Published
2021-06-17