DEVELOPMENT OF THE MODEL OF STUDENTS’ INDEPENDENT WORK UNDER CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING

Abstract

The article deals with the development of the model of students’ independent work under conditions of distance learning. The importance of the research into this problem is determined, on the one hand, by the growing possibilities of using various information technologies and, on the other hand by the necessity to adapt to the conditions of today’s world where independent work of students is becoming increasingly important. The advantages and disadvantages of distance learning have been explored. The author studied the role of independent work in the formation of the professional competences of students. The issue of modeling in the area of education has been tackled. The approaches to the development of the model of independent work have been identified and analyzed. The components of the model, such as the goal, the tasks, the content, the methods, the means and evaluation of results have been determined and characterized. The prospects of further development of this research are related to the exploration of models of independent work of students majoring in different areas.

Downloads

Download data is not yet available.

| Views: 31 | Downloads: 22

Author Biography

Olena Osadcha, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

викладач кафедри англійської мови для нефілологічних спеціальностей

References

Boiarchuk, N. (2013). Model formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh economistiv. Pedahohichni nauky, 1 (57), 89–90.

Boliubash, N. М. (2009). Теоretychni zasady formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh economistiv. Pedehohika, 99, t.112, 88–95.

Boliubash, N. М. (2007). Shliakhy aktyvizatsii piznavalnoi diialnosti studentiv v umovakh dystantsiinoi formy navchannia. Naukovi pratsi: Naukovo-metodychnyi zhyrnal, Pedahohichni nauky, 58, t. 71. Mykolaiv: Vyd-vo МDHU im. P. Mohyly, 65–70.

Vyshnivskyi, V. V., Hnidenko, M. P., Haidur, H. І., Іliin, О. О. (2014). Orhanizatsyia dystantsiinoho navchannia. Stvorennia elektronnykh navchalnykh kursiv ta elektronnykh testiv. Kyiv: DUT, 140.

Harafutdinova, H. R. (2008). Model formorivaniia professionalnoi kompetentnosti vypusknika vuza. Fundamentalnyie issledovaniia, 5, 57–59.

Demura, І. V. (2010). Formuvannia profesiinoii kompetentnosti studentiv ekonomichnykh spetsialnostei u protsesi fakhovoii pidhotovky: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk. Kyiv, 20.

Dybkova, L. M. (2006). Indyvidualnyi pidkhid u formuvanni profesiinoii kompetentnosti maibutnikh ekonomistiv: avtoref. dys. … kand. ped. nauk. Kyiv, 20.

Kapchenko, L. М. (2008). Modeliuvannia planiv roboty u profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladakh (umovy I pryntsypy). Narodna osvita, 3 (6). Retrieved from URL: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ NarOsv/2008-3/index (data zvernennia: 28.02.2021).

Коzlakova, H. О. (2002). Informatsiino-prohramne zabezpechennia dystantsiinoi osvity: zarubizhnyi i vitchyznianyi dosvid. Monografiia. NАPNUkrainy. Іn-t vyshch. osvity. Kyiv, 231.

Lodatko, Y. О. (2010). Modeliuvannia v pedahohytsi: tochky vidliku. Pedahohichna nauka: istoriia, teoriia, praktyka, tendentsii rozvytku: е–zhurnal,1. Retrieved from URL: http://intellect–invest.org.ua/pedagog_editions_e–magazine_pedagogical (data zvernennia: 20.01.21)

Оsadcha, О. V. (2017). Samostiina robota iak forma orhanizatsii navchalnoii roboty u vyshchomu navchalnomu zakladi. Pratsi Vseukrainskoii konferentsii “Aktualni problemy vykladannia inozemnykh mov”, DNU imeni Olesia Honchara, 56.

Pidvyshchennia kvalifikatsii kerivnykiv osvity za dystantsiinoiu formoiu navchannia. Za zag. red. V.V. Oliinyka (2006). Кyiv: Lohos, 408.

Polat, Y. S. (2004). Teoriia i praktyka dystantsiinoho obucheniia. М.: Izdatelskyi tsentr «Akademiia», 416.

Semenova, А. V. (2007). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti fakhivtsiv zasobamy paradyhmalnoho modeliuvannia. Pedahohika vyshchoi shkoly. Kyiv: Znannia, 432–446.

Sysoieva, S. О., Оsadcha, К. P. (2011). Systema dystantsiinoho navchannia: porivnialnyi analiz nachalnykh mozhlyvostei. Retrieved from URL: http://www.academia.edu/931578 (data zvernennia: 19.12.20)

Stavytska, І. V. Tekhnolohii dystantsiinoho havchannia (2013). Маterialy VI Mizhnarodnoii naukovo-praktychnoii konferentsii «Suchasni tendentsii vykladannia inozemnykh mov u vyshchii shkoli: interaktyvni tekhnolohii navchannia». Кyiv: NTUU «КPІ», 100–102.

Tekhnolohiia stvorennia dystantsiinoho kursu: navchalnyi posibnyk. Bykov В. Y. [ta in.]; za red. V. Y. Bykova ta V.М. Kukharenka (2008). Kyiv: Milenium, 324.

Published
2021-06-17