ECONOMIC SECURITY OF THE REGIONS: COMPARATIVE ANALYSIS OF APPROACHES AND CONSTRUCTION OF THE TECHNOLOGY OF ASSESSMENT

Abstract

In today's conditions of country's development, the economic security of the regions serves as a guarantor of the independence of the territory and an indicator of its economic growth. Economic security acts as one of the components of national security and it is impossible to carry out effectively tasks for its maintenance without understanding of its essence. At the same time, the country's economic security is determined by the level of economic security of regional systems, the justified management of which requires an objective assessment of the state and development trends based on indicators of economic security. The purpose of the research is to generalize theoretical and analytical as well as methodological foundations for determining the level of the region economic security, the integral assessment technology formation and clustering of the regions of Ukraine according to the components of economic security. There were used the system approach, logical-comparative analysis, generalization method of information, methods of taxonomy and multivariate analysis during economic security research of the regions. Monographs of scientists from the mentioned issues, materials of periodicals, statistical information of the sites of the State Statistics Service of Ukraine, Main regional statistics officesismethodological and informational basis of the research. The research presents the results of calculating the integral indicators of economic security of Ukrainianregions for 64 indicators during 2015-2017. In terms of economic security there were applied cluster and discriminant analyses for the allocation of homogeneous groups of regions. In order to identify the factors having a negative impact on state of the general level of economic security of the regions, a correlation-regression model was built for each cluster. The results of the analysis demonstrate a low level of economic security of the regions of Ukraine. An integrated assessment of the economic security level of the regions made it possible to carry out a comparative analysis that identified the most volatile (weak, vulnerable) regions and showed according to which components of economic security should make the priority management impacts. In order to develop priority tactical and strategic measures to stabilize and increase the level of economic security of the regions their clusterization and analysis of cluster migration of the regions was carried out was. As a result of the use of multifactor econometric modeling, the weights of the impact of a specific structural component of economic security on its overall level for invariant regions are determined, and in accordance with this, a set of management recommendations for improving the economic security of the country's regions is formed.

Downloads

Download data is not yet available.

| Views: 29 | Downloads: 28

Author Biographies

Olena Rayevnyeva, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

D.Sc. (Economics), Professor, Head of the Department of Statistics and Economic Forecasting

Iryna Aksonova, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Ph.D. (Economics), Associate Professor, Associate Professorof the Department of Statistics and Economic Forecasting

Viktoriia Derykhovska, Simon Kuznets Kharkiv National University Economics

Ph.D. (Economics), Associate Professor of the Department of Statistics and Economic Forecasting

Olha Brovko, Simon Kuznets Kharkiv National University Economics

Ph.D. (Economics), Associate Professor of the Department of Statistics and Economic Forecasting

References

Global innovation index (2019). URL: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator.

Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy: Zakon Ukrainy. №2469-VIII. (2018). Retrieved from https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy (Nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy). №1277. (2013). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13.

Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy (Rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy). (2015). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#n7.

Ugrozy i zashchishchennost' ekonomiki Rossii: opyt otsenki (2016). pod red. S. V. Kazantseva, V. V. Karpova. Novosibirsk: IEOPP SO RAN [in Russian].

Il'in, V. N. (2016). Ekonomicheskaya bezopasnost' v sisteme natsional'noy bezopasnosti RF. Ekonomicheskie nauki. Retrieved from https://novainfo.ru/article/7701.

Hubskyi, B.V. (2001). Ekonomichna bezpeka Ukrainy: metodolohiia vymiru, stan i stratehiia zabezpechennia. Kyiv Ukrarkhbudinform [in Ukrainian].

Glaz'ev, S.Yu. (1997). Osnovy obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti strany. Rossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal,1, 5-6 [in Russian].

Senchagov V.K. (2008). Metodologiya obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti. Ekonomika regiona, 3, 28–39 [in Russian].

Edelev, A.L. (2007). Strategicheskaya stabil'nost' i ekonomicheskaya bezopasnost' sub"ektov Rossiyskoy Federatsii . Moskva Akademiya ekonomicheskoy bezopasnosti MVD Rossii [in Russian].

Vechkanov, G.S. (2007). Ekonomicheskaya bezopasnost'. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].

Kachestvo zhizni i ekonomicheskaya bezopasnost' Rossii (2009). pod red. V.A. Chereshneva, A.I. Tatarkina. Ekaterinburg: Institut ekonomiki UrO RAN [in Russian].

Antoshkin, V. K. (2014). Sutnist sotsialno-ekonomichnoi bezpeky ta yii zviazok kh natsionalnoiu bezpekoiu derzhavy. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, 3 (27), 17-23 [in Ukrainian].

Geyecz`, V.M., Ky`zy`m M.O., Klebanova T.S., Chernyak O.I., Rayevnyeva O.V. (2006). Modelyuvannya ekonomichnoyi bezpeky`: derzhava, region, pidpry`yemstvo. V.M. Geyecz (red). Xarkiv: VD «Inzhek» [in Ukrainian].

Abalkin, L. I. (2009). Ekonomicheskaya bezopasnost' Rossii: ugrozy i ikh otrazhenie. Voprosy ekonomiki, 12, 38–41 [in Russian].

Varnaliy, Z. S., Burkal'tseva D. D., Naenko A. S. (2011). Ekonomicheskaya bezopasnost' Ukrainy: problemy i prioritety ukrepleniya. Kiev Znanie Ukrainy [in Russian].

Gus'kov, N.S. (2000). Ekonomicheskaya bezopasnost' regionov Rossii. Moskva: Algoritm [in Russian].

Reznik, O. (2016). Ekonomicheskaya bezopasnost' kak sostavlyayushchaya natsional'noy bezopasnosti Ukrainy. Retrieved from http://www.essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/48907/ 1/Rezn%D1%96k_economic_security_as_a_component.PDF.

Kazantsev, S.V. (2010). Ekonomicheskaya bezopasnost' i otsenka ekonomicheskoy zashchishchennosti territorii. Region: ekonomika i sotsiologiya, 3, 40–56 [in Russian].

Kalinina. N.M. (2010). Ekonomicheskaya bezopasnost' regiona: sushchnost', ugrozy i mery obespecheniya. Sibirskiy torgovo-ekonomicheskiy zhurnal, 10, 17–23 [in Russian].

Petrov, I.V. & Oganyan, T.M. (2012). Nekotorye aspekty klassifikatsii indikatorov ekonomicheskoy bezopasnosti regiona. Terra Economicus, 10, 1–3, 201–204 [in Russian].

Alekseev, A. L. & Alekseev, A. V. (2017). Teoreticheskie podkhody k opredeleniyu ponyatiya «ekonomicheskaya bezopasnost'». Privolzhskiy nauchnyy vestnik, 1 (65), 49-51 [in Russian].

Zor'ka, E. I. (2016). Podkhody k opredeleniyu ponyatiya «ekonomicheskaya bezopasnost'». Interaktivnaya nauka, 5, 77-79 [in Russian].

Starikova, O. V. (2015). Teoretiko-metodologicheskie osnovy ekonomicheskoy bezopasnosti regional'noy ekonomicheskoy sistemy. Upravlencheskoe konsul'tirovanie,2, 165-174 [in Russian].

Kozlova, A.V. (2012). Bezopasnost' gosudarstva v ekonomicheskoy sfere: teoreticheskiy aspekt. Retrieved from https://docplayer.ru/47127137-Bezopasnost-gosudarstva-v-ekonomicheskoy-sfere-teoreticheskiy-aspekt.html.

Fedorenko, V.H. & Hryshchenko, I.M. & Voronkova, T.Ye (2017). Ekonomichna bezpeka Ukrainy: monohrafiia. Kyiv: TOV «DKS tsentr» [in Ukrainian].

Institut ekonomicheskogo analiza. (2019). Retrieved from http://www.iea.ru.

Korableva, A. A. (2017). Ekonomicheskaya bezopasnost' regiona v sisteme vidov regional'noy bezopasnosti: utochnenie terminologii. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika, 40, 27-40 [in Russian].

Novikova, I.V., Krasnikov, N. I. (2009). Metodika vydeleniya indikatorov ekonomicheskoy bezopasnosti regiona. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/v/metodika-vydeleniya-indikatorov-ekonomicheskoy-bezopasnosti-regiona .

Synytsia, S. M. & Brynze,i B. S. (2014). Ekonomichna bezpeka yak vazhlyve zavdannia stratehichnoho rozvytku. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Ekonomika, X, 48-53 [in Ukrainian].

Nebava, M. I. & Mironova, Yu. V. Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva (2017). Vinnytsia: VNTU [in Ukrainian].

Ivanov, A. (2012). Metodika otsenki ekonomicheskoy bezopasnosti regiona. Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika, 43, 47 – 56 [in Russian].

Indeks global'noy konkurentosposobnosti. (2019). Retrieved from https://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info.

Pilko A. D. (2013). Postanovka zadachi otsinky rivnia bezpeky rozvytku terytorialnoi systemy. Biznes-Inform, 10,. 173 – 179 [in Ukrainian].

Pilko A. D., Savchuk N. V. (2015). Modeliuvannia protsesu otsiniuvannia rivnia ekonomichnoi bezpeky rehionu. Biznes-Inform, 8, 77-84 [in Ukrainian].

Sukhorukov A. I., Kharazishvili Yu. M. (2013). Shchodo metodolohii kompleksnoho otsiniuvannia skladnykiv ekonomichnoi bezpeky derzhavy. Stratehichni priorytety, 3 (28), 5-15 [in Ukrainian].

Fond «Efektyvne upravlinnia». (2019). Retrieved from https://platfor.ma/.

Chekhovych H. T. (2013). Metodychni pidkhody do otsinky ekonomichnoi bezpeky krain ta rehioniv. Efektyvna ekonomika, 6. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_6_74.

Yakymenko Yu. M. (2015). Vybir pidkhodu do otsinky ekonomichnoi bezpeky biznesu v orhanizatsii. Ekonomika. Menedzhment. Biznes. 3 (13), 133 – 142 [in Ukrainian].

Murphy, K. M., Topel, R. H. (2013). Some Basic Economics of National Security. American Economic Review, 103(3), 508-511. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1257/aer.103.3.508.

Hacker, J.S., Huber, G., Nichols, A. (2012). The Economic Security Index: A New Measure for Research and Policy Analysis. San Francisco, CA: Fed. Reserve Bank of San Francisco. Retrieved from http://www. frbsf.org/publications/economics/papers/2012/wp12- 21bk.pdf

Plyuta V. (1989). Sravnitel'nyy mnogomernyy analiz v ekonometricheskom modelirovanii (V. V. Ivanov, per. s pol'sk.). Moskva: Finansy i statistika [in Russian].

Published
2019-12-20