TRAINING OF MOTOR VEHICLE PROFILE SPECIALISTS IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION

Abstract

The urgency of the digitalization process is directly related to the need for the transition of society around the world to a new level of development, and the catalyst for this process is the formation of general digital literacy as a component of digital competence and readiness to use digital technologies in professional activities. The article analyzes the main trends in the digitalization of vocational (technical) education and highlights the main aspects of modern development of the automotive industry. The system of training of specialists of motor transport profile and innovative pedagogical technologies, which are used for their training in institutions of professional (vocational) education, are investigated. The main competencies that should be possessed by a competitive specialist in the field of motor transport in the digital age are highlighted. Modern learning technologies are considered, with an emphasis on digitalization and features of the modern young generation Z, which are used to form the competencies of specialists in the field of motor transport.

Downloads

Download data is not yet available.

| Views: 81 | Downloads: 148

Author Biographies

V. Kovalchuk, Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University

Doctor of Pedagogic Sciences, Professor, Head of the Department of Vocational Education and Technology of Agricultural Production

V. Soroka, Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University

Postgraduate Student

References

Tsyfrova adzhenda Ukrainy – 2020 [Digital Agenda of Ukraine – 2020]. Torhovo-promyslova palata Ukrainy. Retrived from https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf [in Ukrainian].

Ukraina 2030E – kraina z rozvynutoiu tsyfrovoiu ekonomikoiu [Ukraine 2030E is a country with a developed digital economy]. Ukrainskyi instytut maibutnoho. Retrived from https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html [in Ukrainian].

Stratehii rozvytku promyslovoho kompleksu Ukrainy na period do 2025 roku [Strategies for the development of the industrial complex of Ukraine for the period up to 2025]. Ministerstvo rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy. Retrived from https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=10ef5b65-0209-4aa1-a724-49fd0877d8d6&title=ProektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiproSkhvalenniaStrategiiRozvitkuPromislovogoKompleksuUkrainiNaPeriodDo2025-Roku [in Ukrainian].

Stratehiia rozvytku profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity na period do 2023 roku [Strategy for the development of vocational (vocational) education for the period up to 2023] (2020). Retrived from https://www.kmu.gov.ua/news/kolegiya-mon-shvalila-strategiyu-rozvitku-profesijno-tehnichnoyi-osviti-do-2023-roku [in Ukrainian].

Strategy for Technical and Vocational Education and Training (TVET) (2016-2021) (2016). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Retrived from https://en.unesco.org/sites/default/files/tvet.pdf.

Henseruk, H. R. (2019). Tsyfrova kompetentnist yak odna iz profesiino znachushchykh kompetentnostei maibutnikh uchyteliv [Digital competence as one of the professionally significant competencies of future teachers]. Open educational e-environment of modern University, 6, 8-16. [in Ukrainian].

Bykov, V. Yu. (2019). Tsyfrova transformatsiia suspilstva i rozvytok kompiuterno-tekhnolohichnoi platformy osvity i nauky Ukrainy [Digital transformation of society and development of computer-technological platform of education and science of Ukraine], Informatsiino-tsyfrovyi osvitnii prostir Ukrainy: transformatsiini protsesy i perspektyvy rozvytku, metodolohichnyi seminar NAPN Ukrainy [Information and digital educational space of Ukraine: transformation processes and prospects of development, Methodological seminar of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine]. Kyiv [in Ukrainian].

Strokov, A. A. (2020). Tsifrovizatsiya obrazovaniya: problemyi i perspektivyi [Digitalization of education: problems and prospects]. Vestnik Mininskogo universiteta, 8(2). Retrived from https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-obrazovaniya-problemy-i-perspektivy/viewer [in Russian].

Ilyushenko, N. S. (2019). Digital learning: Perspektivyi i riski tsifrovogo povorota v obrazovanii [Prospects and risks of digital transformation in education], Proektirovanie buduschego. Problemyi tsifrovoy realnosti: trudyi 2-y Mezhdunarodnoy konferentsii [Designing the future. Digital reality challenges, Proceeding of the 2rd International Conference]. Moskow [in Russian].

Beshlei, A. I. (2018). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv avtomobilnoho transport [Formation of professional competence future road transport specialists], Pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv avtomobilnoho transport, materialy II-yi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi onlain-konferentsii [Training of future specialists in road transport, Proceedings of the 2nd All-Ukrainian Scientific and Practical Online Conference]. Lviv [in Ukrainian].

Pasko, A.V. (2018). Vliyanie tsifrovoy revolyutsii na transformatsiyu mirovogo avtomobilestroeniya [Impact of the digital revolution on the transformation of the global automotive industry]. E-Management, 1(1), 19-25 [in Russian].

Kovalchuk, V. I. Vykorystannia tsyfrovykh tekhnolohii v profesiinii pidhotovtsi maibutnikh pedahohiv profesiinoho navchannia [The use of digital technologies in the training of future teachers of vocational training], Aktualni problemy vyshchoi profesiinoi osvity, materialy VII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Current issues of higher professional education, Proceeding of the 7rd International Scientific and Practical Conference]. Kyiv [in Ukrainian].

Savchenko, O. P. (2010). Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii vyshchii shkoli [Competence approach in modern higher education]. Pedahohichka: istoriia, teoriia, praktyka, tendentsii rozvytku: e-zhurnal, 3. Retrived from http://www.intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_vypuski_n3_2010_st_16/ [in Ukrainian].

Gershunskiy, B. S. (1998). Filosofiya obrazovaniya dlya XXI veka (V poiskah praktikoorientirovannyih kontseptsiy) [Philosophy of Education for the 21st Century (In Search of Practice-Oriented Concepts)]. Moscow: «Sovershenstvo» [in Russian].

Standart profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity [Standard of professional (vocational) education]. (2018). SP(PT)O 7231.S.19.10–2018. Kyiv: Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy [in Ukrainian].

Law of Ukraine On education from September 5 2017, № 2145-VIII. Retrived from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text [in Ukrainian].

Suleymanov, E. S., Eredzhepov, M. K. (2018). Kompetentnostnyiy podhod k formirovaniyu professionalnoy kompetentnosti bakalavrov avtotransportnogo profilya [Competence approach to the formation of professional competence of bachelors of motor transport profile]. Pedagogika, 1, 297-300 [in Russian].

Kovalchuk, V., Soroka, V., Zaika, A. (2020). Significance of Digital Competence of the Specialist of Auto Transport Profile in Professional Activities. Society. Integration. Education: Proceedings of the International Scientific Conference. Rēzekne [in Russian].

Kliuchovi kompetentnosti dlia navchannia vprodovzh zhyttia. (2018). Retrived from http://dystosvita.blogspot.pe/2018/01/2018.html [in Ukrainian].

Kovalchuk, V. I. (2018). Vprovadzhennia kompetentnisno-oriientovanoho pidkhodu v profesiinomu navchanni studentiv pedahohichnykh spetsialnostei [Introduction of competence-oriented approach in professional training of students of pedagogical specialties]. Molodyi vchenyi, 11, 675-678 [in Ukrainian].

Soroka, V.V. (2020) Hotovnist maibutnikh maistriv vyrobnychoho navchannia do vykorystannia tsyfrovykh tekhnolohii v osvitnii diialnosti [Readiness of future masters of industrial training to use digital technologies in educational activities], Informatsiino-resursne zabezpechennia osvitnoho protsesu v umovakh didzhytalizatsii suspilstva, zbirnyk materialiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Information and resource provision of the educational process in the conditions of digitalization of society, Proceeding of the International Scientific and Practical Conference]. Kyiv [in Ukrainian].

Cherkasova, O. A. Innovatsionnyie tehnologii v vuze [Innovative technologies at the university]. Retrived from https://www.sgu.ru/sites/default/files/conf/files/2018-03/cherkasova_osm_2018.pdf [in Russian].

Kovalchuk, V. I., Podolska, I. S. (2018). Zastosuvannia tsyfrovoi pedahohiky v pidhotovtsi maibutnikh fakhivtsiv sfery pidpryiemnytstva [Application of digital pedagogy in the training of future specialists in the field of entrepreneurship]. Molodyi vchenyi, 5, 523-526 [in Ukrainian].

Korostil, L.A. (2018). Pokolinnia Z: poshuk sposobiv pedahohichnoi vzaiemodii [Generation Z: finding ways of pedagogical interaction]. Narodna osvita: elektronne naukove fakhove vydannia, 1(34). Retrived from https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5229 [in Ukrainian].

Kovalchuk, V. I., Fedotenko, S. R. (2018). Innovatsiini tekhnolohii navchannia – osnova modernizatsii profesiinoi osvity [Innovative learning technologies are the basis for modernization of vocational education]. Molodyi vchenyi, 12, 425-429 [in Ukrainian].

Pukalo, M. I. (2019). Osoblyvosti protsesu pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv avtotransportnoho profiliu [Features of the process of training future specialists in the field of motor transport]. Sotsialno-humanitarnyi visnyk, 27, 13-17 [in Ukrainian].

Krymchak, L. Yu. (2019). Systema dualnoi osvity yak umova yakisnoi pidhotovky konkurentospromozhnykh profesionaliv do rynku pratsi v Ukraini [The system of dual education as a condition for quality training of competitive professionals for the labor market in Ukraine]. Innovatsiina pedahohika, 11(2), 83-86 [in Ukrainian].

Bykov, V. Yu. (2010). Vidkryta osvita v Yedynomu informatsiinomu osvitnomu prostori [Open education in the Unified information educational space]. Pedahohichnyi dyskurs, 7. 30-35 [in Ukrainian].

Published
2021-02-10