ADVANCED DISCOVERIES OF ENVIRONMENTALLY SAFE LAND USE MANAGEMENT: INVESTMENT&INNOVATION POLICY

Як цитувати

Tiutiunnyk , H. (2021). ADVANCED DISCOVERIES OF ENVIRONMENTALLY SAFE LAND USE MANAGEMENT: INVESTMENT&INNOVATION POLICY . Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/11113

Посилання

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. (2017). Цілі Сталого Розвитку: Україна [Національна доповідь]. 176.

Кабінету Міністрів України (2019). Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року [Розпорядження Кабінету Міністрів від 10 липня 2019 р. № 526-р]. Офіційний вісник України від 30.07.2019. 57. 139. 1983. 95224/2019

Будзяк О.С. (2019). Методичні підходи до просторової організації екологобезпечного землекористування в умовах змін. Інвестиції: практика та досвід. 4. 17-24.

Власенко І.В. (2014). Формування механізму природоохоронної діяльності у сфері аграрного природокористування. Теорія і практика природокористування. 4. 19-27.

Романенко Т.Б. (2017). Екологізація сільськогосподарського землекористування як шлях до ефективного органічного землеробства. Агросвіт. 14. 43-49. 48

Ульянченко О.В. (2015). Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних ресурсів в Україні [колективна моногр.]; за ред. д-ра екон. наук, професора, чл.-кор. НААН О.В. Ульянченка; Харк. нац. аграр. ун-т. Х:Смугаста тип.. 320. 121

Шашула Л.О. (2007). Організаційно-економічні засади екологізації сільськогосподарського землекористування [Текст] : автореферат канд. екон. наук, спец.: 08.00.06 економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Київ: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. 28.

Yuan Dapeng, Chen Qile, Shi Yao, Li Jinpu & Wang Shutao (2019). Ecological security pattern of land use in a typical transect of Hebei Province [J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture. 27(11). 1767-1778

ІПРЕЕД НАН України (2012). Наукові засади розробки стратегії сталого розвитку України [монографія]. Одеса: ІПРЕЕД НАН України. 714.

Боровік Л.В., Танклевська Н.С. (2019). Вплив інвестиційної політики на формування екологічного інвестиційного потенціалу сільського господарства. Інтелект XXI. 3. 121-125.

Гуторов О.І. (2016). Земельні інвестиції: сутність, класифікація, джерела формування. [Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 22 грудня 2016 р.] Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів. Харків. 63-67.

Верховна Рала України (1996). Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР. [Конституція]. Відомості Верховної Ради України від 23.07.1996. 30. 141.

Верховна Рала України. (2002). Земельний кодекс України від 25.10.2001 №2768-ІІІ [Кодекс України] Відомості Верховної Ради України від 25.01.2002. 3. 27.

Верховна Рада України (1991). Про охорону навколишнього природного середовища [Закон від 25.06.1991 № 1264-XII]. Відомості Верховної Ради України від 08.10.1991. 41. 546.

Верховна Рада України (1994). Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення [Закон України]. Відомості Верховної Ради України від 05.07.1994. 27. 218

Романко С.М. (2020). Право потребителя на качество и безопасность сельскохозяйственной продукции. Наукова бібліотека України. http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/5310-pravo-spozhivacha-na-jakist-ta-bezpeku-silskogospodarskoyi-produktsiyi.html

Познякова О.О. (2012). Інвестиційно-інноваційна стратегія молокопереробної галузі. Дисертація канд. екон. наук: 08.00.03, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Донецьк. 200.

Вишневська О.М., Бобровська Н.В., Вороніна Є.І. (2015). Інвестиційно-інноваційна основа розвитку аграрного сектора. Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне фахове видання. 8.138-142.

Серов Г.П. (2000). Экологический аудит. Концептуальные и организационно-правовые основы. М.: «Экзамен». 768.

Campbell, D. F. J., Carayannis, E. G. & Rehman, S. S. (2015). Quadruple helix structures of quality of democracy in innovation systems: the USA, OECD countries, and EU member countries in global comparison. Journal of the Knowledge Economy, 6(3), 467-493.

Свиридова О.В. (2016). Планування в системі державного управління земельними ресурсами країни. Держава та регіони. Державне управління 4(56). 73-77.

Булишева Д.В., Андрєєва Н.М. (2018). Екологізація економічних відносин у системі рекреаційного землекористування міських агломерацій: теорія та практика [монографія]; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. досліджень. Одеса: ІПРЕЕД НАНУ. 246.

European Comission. (2012). ERD 2011/2012: European Report on Development [Report]. https://www.odi.org/projects/2323-erd-20112012-european-report-development

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 2 | |