TA’LIM JARAYONIDA KOMPETENTSIYAVIY YONDASHUV

Як цитувати

Hojikarimova, G., Safarova , G., & Razzoqov , B. (2021). TA’LIM JARAYONIDA KOMPETENTSIYAVIY YONDASHUV. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/12418

Посилання

O’zbekiston Respublikasi “Ta’lim to’g’risida” gi Qonuni. T.: 2020. y.

Mirziyoyev.Sh.M.Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik- har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi maruza, 2017 yil 14 yanvar -Toshkent : O‘zbekiston, 2017.- 104 b.

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-2021 yillarda O‘zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakat strategiyasi. 7 yanvar 2017 yil.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Sh.M Mirziyoyevning Oliy majlisga murojaatnomasi 29-dekabr 2020 yil.

Avazov SH. Amaliy kasbiy ta'lim metodikasi. Toshkent. - 2003 y. - 72 bet.

Azizxo’jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. - T.: 2003, TDPU,- 174 bet.

Mamadalyevich, A. M. (2021). Fundamentals Of Development Of Creative Abilities Of Students In Professional Training. The American Journal of Applied sciences, 3(01), 54-57.

Axmedov, M. M., Hojikarimova, G. T., Boybabayev, R. H., & Safarova, G. M. (2021). Supporting innovative approaches in the education system. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 11(1), 38-41.

Hojikarimova, G., & Safarova, G. (2020). O’QUVCHILAR IJODKORLIK FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH SHART-SHAROITLARI. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 56-58.

Авазбоев, А., & Хожикаримова, Г. (2019). СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ. Вестник науки, 5(6), 150-153.

Axmedov, M. M., Hojikarimova, G. T., Boybabayev, R. H., & Safarova, G. M. (2021). Supporting innovative approaches in the education system. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 11(1), 38-41.

Yusupova, F. K. (2021). INNOVATIVE FORM OF “PROBLEM-BASED LEARNING” WITH INNOVATIVE CHARACTER IN THE TEACHING PROCESS. Scientific progress, 1(6), 368-372.

Akhmedov, M., Xodjikarimova, G., & Teshaboyev, Z. (2021). HE HAD AN INNOVATIVE CHARACTER IN THE TEACHING PROCESS “DISTANCE EDUCATION” IS AN INNOVATIVE COURSE FORMAT. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 5 | |