ВИХОВАННЯ ДУХОВНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ – НАЙВАЖЛИВІШЕ ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІВ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

Як цитувати

Нагорна , Г., & Кубіцький , С. (2021). ВИХОВАННЯ ДУХОВНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ – НАЙВАЖЛИВІШЕ ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІВ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/13061

Посилання

Бех І.Д. Виховання особистості: підручник. К.: Либідь, 2008. 848 с.

Денисенко С.А., Кубіцький С.О. Духовний розвиток особистості дітей і молоді засобами християнського виховання. Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. К.: НУОУ, 2014. Вип. 1 (38). С. 43-48.

Загальнолюдські й національні морально-духовні цінності як основа формування особистості. Проблема освіти: Науково-методичний зб. / гол. ред. В.О. Зайчук. К.: НМЦ ВО, 2000. Вип. 20. С.193-201.

Закон України «Про освіту». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5d5/279/7ca/5d52797ca746c359374718.pdf

Концепція «Нова українська школа». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

Кубіцький С.О. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах в схемах і таблицях: навчальний посібник. К.: НАКККіМ, 2010. 124 с.

Кубіцький С.О., Дубровинський Г.Р., Зонь В.В., Черняк А.І., Безбах В.Г. Основи загальної та військової психології і педагогіки: навчальний посібник. К., 2010. 400 с.

Сухомлинський В. О. Духовний світ школяра : вибрані твори у 5 т. К., 1976.

Яремчук С.В. Проблема духовності в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред.

С.Д. Максименка. К., 2012. Т.ХІV. Ч.1. С. 397-404.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 3 | |