ПРОФЕСІЙНИЙ ПІДКОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ГОТОВКИ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ

Як цитувати

Мергель , Т., & Юсипчук , У. (2021). ПРОФЕСІЙНИЙ ПІДКОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ГОТОВКИ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/13593

Посилання

Davyskyba VO. Problema formuvannia profesiinoi kompetentnosti fakhivtsiv u suchasnykh naukovykh doslidzhenniakh. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka. 2017; 6.Р.75–81.

Shinkaruk-Dykovytska MM. Kompetentnisnyi pidkhid ta formuvannia kliuchovykh kompetentnostei v pidhotovtsi studentiv vyshchykh navchalnykh medychnykh zakladiv / MM. Shinkaruk-Dykovytska, HM. Poberezhna, TV. Fedyk, LO. Kovalchuk // Visnyk Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universytetu 2017.1. Р. 319-323.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 3 | |