ПЕДАГОГІЧНИЙ МОНІТОРІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Як цитувати

Куліненко , Л. (2021). ПЕДАГОГІЧНИЙ МОНІТОРІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/14219

Посилання

Бабінець С. Моніторинг якості освіти: педагогічний аналіз / Бабінець С. // Директор школи Україна : науково-методичний журнал. – 2006. – №1. – С. 4-9.

Байдацька Н. М. Спільні риси і відмінності педагогічного моніторингу, діагностики, дослідження, контролю і оцінювання / Н. М. Байдацька // Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту імені М. Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. – Випуск 19. – 2007. – С. 14-19.

Бутова Н. О. Освітній моніторинг як засіб забезпечення якості освітнього процесу в загальноосвітніх школах / Н. О. Бутова // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. – №7 (242). – Ч. ІІ. – 2012. – С. 60-68.

Вайдич Н. В. Педагогічне спостереження / Н. В. Вайдич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного ун-ту. – 2011. – № 2. – С. 98-101.

Горб В. Г. Педагогический мониторинг образовательного процесса как фактор повышения его уровня и результатов / В. Г. Горб // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2000. – № 5. – С. 33-37.

Єльникова Г. В. Основи адаптивного управління : (тексти лекцій) / Г. В. Єльникова. – Х. : Основа, 2004. – 128 с.

Зязюн І. А. Філософія педагогічного моніторингу / І. А. Зязюн // Педагогічна і психологічна науки в Україні : зб. наук. праць до 15-річчя АПН Укр : у 5-ти томах. – Т. 4 : Педагогіка і психологія вищої школи. – К : Педагогічна думка, 2007. – С. 153-167.

Опольський І. Моніторинг якості професійної діяльності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів : теоретико-методологічний аспект / І. Опольський // Нова педагогічна думка : наук.-метод. журн. Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – 2012. – № 2. – С. 155-159.

Патрикєєва О. Моніторинг у системі управління закладом освіти / О. Патрикєєва // Управління освітою. Моніторинг в освіті. – 2007. – №1. – С. 10-13.

Почуєва О. О. Моніторинг педагогічної діяльності / О. О. Почуєва // Педагогічний альманах. – 2011. – Вип. 12. – Ч. 2. – С. 160-164.

Рябова З. Моделювання та проектування як ефективні засоби забезпечення якості надання освітніх послуг [Електронний ресурс] / З. Рябова // Теорія та методика управління освітою: електронне наукове фахове вид. – 2012. – № 8. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ttmuo/2012_8/22.pdf. – Назва з екрану.

Савченко Л. Особливості використання моніторингового контролю в педагогічній діагностиці якості навчання студентів вищої школи / Л. Савченко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць Полтавського держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. – 2012. – № 10. – С. 263-270.

Юринець О. О. Педагогічна практика як компонент професійного становлення майбутнього вчителя / О. О. Юринець // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. – Серія : Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 145. – С. 154-156.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 19 | |