COMPETENCE APPROACH IN DISTANCE FORM OF LEARNING

Як цитувати

Levkin, D., & Guliieva, D. (2021). COMPETENCE APPROACH IN DISTANCE FORM OF LEARNING. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/14220

Посилання

Avtukhov, A.K., Bondarieva, T.P. (2021). Stratehii spivpratsi mizh zakladamy vyshchoi ta vakhovoi peredvyshchoi osvity: Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la I conférence scientifique et pratique internationale. Paris. Vol. 5. 108–110. DOI 10.36074/logos-05.02.2021.v5.34

Shchedrina, N.O. (2019). Dystantsiina osvita – novyi typ ovolodinnia informatsiieiu: Vseukrainska konferentsiia «Problemy vykladannia heometrii u zakladakh osvity: teoriia, metodyka, praktyka». Kharkiv KhNU imeni V.N. Karazina. 139–141.

Levkina, R., Tsukanov, V., Levkin, A. (2017). Kredytno-modulna systema vyshchoi osvity yak instrument formuvannia kompetentsii u studentiv. Novyi Kolehium. Kh.: KhNURE. Vol. 2, Issue 88. 40–42.

Spolnyk, A., Kalyberda, L. (2017). O perspektyvnosty prymenenyia mobylnykh tekhnolohyi v dystantsyonnoi forme obuchenyia. Novyi Kolehium. Kh.: KhNURE. Vol. 4, Issue 90. 43–47.

Makarov, O.A., Levkin, D.A. (2021). Pidvyshchennia roli dystantsiinoi osvity v umovakh nevyznachenosti i turbulentnosti natsionalnoi ekonomiky: materialy mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii «Universytetska osvita i nauka: tradytsii ta innovatsii», UESTI-2021. Kharkiv: Vydavnytstvo TOV «Stylna Typohrafiia». 92–93.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 5 | |