PRINCIPLES OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF INNOVATION SYSTEMS DEVELOPMENT AT THE MICRO LEVEL

Як цитувати

Rusnak , A. (2021). PRINCIPLES OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF INNOVATION SYSTEMS DEVELOPMENT AT THE MICRO LEVEL. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/14408

Посилання

Rusnak, A. & Prokhorchuk, S. (2018). Innovative capacity of Ukraine’s economy in the international context. Baltic Journal of Economic Studies. Riga: Publishing House «Baltija Publishing», Vol. 4(2018). No. 3. Р. 264-270.

Illiashenko, S.M. Innovatsiynyi menedzhment [Innovation management] Sumy: VTD – Universytetska knyha, 2010. P. 334.

Kvasnytska, R.S. & Ardashkina, N.S. (2009). Osoblyvosti innovatsiynoyi diyalnosti pidpryyemstv u suchasnykh umovakh [Features of innovative activity of enterprises in modern conditions]. Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic sciences. No. 6, Vol. 3. P. 247-251.

Piliavoz, T.M. (2017). Pryntsypy upravlinnia innovatsiynym rozvytkom pidpryyemstva [Principles of management of innovative development of the enterprise]. Retrieved from: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/17134/2536.pdf?sequence=3&isAllowed=y (accessed on August 21, 2021).

Polinkevych, O.M. (2010). Pryntsypy innovatsiynoyi diyal’nosti v upravlinni pidpryyemstvom [Principles of innovative activity in enterprise management. Retrieved from: htth://www.nbuv.gov.ua/portal/soc]._gum/en_em/2010_7_2/37.pdf (accessed on August 20, 2021).

Rymar, M.V. & Lykun, N.V. (2012). Etapy ta pryntsypy zdiysnennya innovatsiynoyi diyal’nosti pidpryyemstva [Stages and principles of innovative activity of the enterprise]. Bulletin of “Lvivska politekhnika” National University. Problems of economics and management. No. 725. P. 360-365.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 16 | |