НЕПРЯМІ МОВЛЕННЄВІ АКТИ У ТИПОЛОГІЇ ІЛЛОКУЦІЙ

Як цитувати

Шуляк , І. (2021). НЕПРЯМІ МОВЛЕННЄВІ АКТИ У ТИПОЛОГІЇ ІЛЛОКУЦІЙ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/14428

Посилання

Вендлер З. Иллокутивное самоубийство // Новое в зарубежной лингвистике. Лингвистическая прагматика. М.: Прогресс. 1985. Вып. 16. С. 238–250.

Григорьева В. С. Дискурс как элемент коммуникативного процесса: прагмалингвистический и когнитивный аспекты : монография. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. 288 с.

Єрмоленко С. Я. Лінгвостилістика: основні поняття, напрями й методи дослідження // Мовознавство. 2005. №3/4. С. 112 – 125.

Зернецький П. В. Контрастивно-типологічна характеристика мовленнєвих актів у дискурсі британського та українського парламентів // Наукові записки НаУКМА. Серія: Філологічні науки. 2014. Т. 164. С. 60–65.

Иванова И. П., Бурлакова В. В., Почепцов Г. Г. Теоретическая грамматика современного английского языка : учебник. М.: Высш. школа, 1981. 285 с.

Почепцов Г. Г. Избранные труды по лингвистике : монография / Cост., общ. ред. и вступ. ст. И. Шевченко. Винница : Нова книга, 2013. 560 с.

Шабат-Савка С. Т. Категорія комунікативної інтенції в українській мові : монографія. Чернівці: «Букрек», 2014. 412 с.

Шуляк І.М. Непрямі мовленнєві акти у романах Патріка Вайта: лінгвостилістичний та функціонально-прагматичний аспекти : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04; Херсон. держ. ун-т. Херсон, 2018. 267 с.

Austin J. How to do things with words. Oxford: Oxford University Press, 1962. 166 p.

Bach K. Speech Acts and Pragmatics // The Blackwell Guide to the Philosophy of Language / eds. M. Devitt, R. Hanley. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. P. 147–168.

Leech G. Principles of Pragmatics. London: Longman, 1983. 264 p.

Searle J. Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. 204 p.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 0 | |