РЕЛІГІЙНІ КОНФЕСІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗОВАНИХ ПРОЦЕСІВ

Як цитувати

Помінчук , В. (2021). РЕЛІГІЙНІ КОНФЕСІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗОВАНИХ ПРОЦЕСІВ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/14430

Посилання

Косиченко А. Глобализация и религия. / А. Косиченко. // Век глобализации. – 2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/globalizatsiya-i-religiya/viewer .

Маринович М. Глобалізація і церковний контекст України. / М. Маринович. // Глобалізація, Європейський Союз та Україна. – 2000. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n19texts/marynovych.htm .

о. Олег Лука Етнорелігійні процеси в умовах глобалізації. Український контекст. / о. Олег Лука.// Комісія Справедливість і Мир УГКЦ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iupax-ugcc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=258:etnorelihiini-protsesy-v-umovakh-hlobalizatsii-ukrainskyi-kontekst&catid=9 .

Свистунов С. Глобалізація і міжконфесійні комунікації. / С. Свистунов. // Українське релігієзнавство. – 2001. – № 20. – С. 13 – 17. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/330531162_Globalizacia_i_mizkonfesijni_komunikacii .

Шумунова Д. Релігійні конфлікти в умовах глобалізації. / Автореф. дис. канд. філософ. наук: 09.00.11. / Д.Д. Шумунова ; Київ. нац. ун-т. ім. Т. Шевченка. – К., 2006. – 17 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 0 | |