ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАОХОЧЕННЯ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Як цитувати

Бурдіна , Т. (2021). ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАОХОЧЕННЯ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/14698

Посилання

Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р.№ 1129-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text.

Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо вдосконалення порядку застосування до засуджених заходів заохочення і стягнення : Закон України 06.09.2016 р. № 1487-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1487-19#n34.

Карелін В. В., Яковець І. С., Автухов К. А. Правове регулювання застосування заходів заохочення та стягнення у процесі виконання покарань, пов’язаних з ізоляцією засуджених : монографія / за заг. ред. А. Х. Степанюка. Харків: Право, 2014. 240 с.

Яремко З. В. Застосування заходів заохочення та стягнення до осіб, позбавлених волі на певний строк : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів, 2016. 276 с.

Гритенко О. А. Теоретико-правові концептуальні засади прогресивної системи виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі : дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Одеський державний університет внутрішніх справ. Одеса, 2020. 492 с.

Методичні рекомендації щодо організації в установах кримінально-виконавчої системи роботи, пов’язаної із застосуванням до осіб, позбавлених волі, умовно-дострокового звільнення від відбування покарання. Київ: ДДУПВП, 2005. 25 с.

Методичні рекомендації до складання характеристики на засуджених. Київ: ДДУПВП, 2008. 52 с.

Автухов К. А., Яковець І. С. Реінтеграційний напрям діяльності персоналу установ виконання покарань: наук.-практ. посіб. / за заг. ред. А. X. Степанюка. Харків: Право, 2013. 148 с.

Кримінально-виконавче право: підручник / В. В. Голіна, А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін.; за ред. В. В. Голіни і А. Х. Степанюка. Харків: Право, 2011. 328 с.

Воспитательная работа с осужденными: сб. док. в помощь начальнику отряда и воспитателю / сост.: И. С. Москалюк, Д. В. Малышев, Б. Л. Шабельский. Киев: РИО МВД УССР, 1981. 426 с.

Утевский Б. С. Вопросы теории исправительно-трудового права и практика его применения. Материалы теоретической конференции по вопросам советского исправительно-трудового права. Москва, 1957. С. 28-61.

Словник української мови : академічний тлумачний словник (1970- 1980): в 11 томах / За ред. І. К. Білодіда; АН УРСР, Ін-т мовознавства. Київ: Наук. думка, 1970-1980. Т. 9, 1978. URL: http://sum.in.ua/s/sumlinnyj.

Словник української мови : академічний тлумачний словник (1970- 1980): в 11 томах / За ред. І. К. Білодіда; АН УРСР, Ін-т мовознавства. Київ: Наук. думка, 1970-1980. Т. 11, 1980. URL: http://sum.in.ua/s/chesnyj.

Словник української мови : академічний тлумачний словник (1970- 1980): в 11 томах / За ред. І. К. Білодіда; АН УРСР, Ін-т мовознавства. Київ: Наук. думка, 1970-1980. Т. 9, 1978. URL: http://sum.in.ua/s/starannyj.

Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля : в 4 т. / под ред. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ. Изд. 3-е, испр. и доп. Санкт-Петербург; Москва: Изд. Т-ва М. О. Вольфа, 1910. Т. 4. URL: http://www.ruaudioknigi.ru/load/knigi_i_zhurnaly/knigi/v_dal_tolkovyj_slovar_zhivogo_velikorusskogo_jazyka_4_t_izdanie_1880_1882_gg/32–1–0–3493.

Баранов В. М. Поощрительные нормы советского социалистического права / под ред. М. И. Байтина. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1978. 147 c.

Михлин А. С. Поощрительные институты и их место в уголовно-исполнительном праве. Реформа уголовно-исполнительной системы и ее правовое обеспечение : сб. науч. тр. Москва: Изд-во НИИ МВД России, 1993. С. 11-22.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 23 | |