ЦИФРОВІ РEЧІ. ПРАВО УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ШИРОКОГО РОЗУМІННЯ РЕЧІ

Як цитувати

Андрійович, Р., Іванівна, Н., & Романівна, Н. (2022). ЦИФРОВІ РEЧІ. ПРАВО УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ШИРОКОГО РОЗУМІННЯ РЕЧІ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/17852

Посилання

Майданик Р. А. (2019) Переосмислення речового права в сучасних умовах // Речове право: пріоритети та перспективи. Матеріали київських правових читань. Київ, 22 березня 2019 року / Р. А. Майданик, Я. М. Романюк та ін.; відп. ред. Р. А. Майданик. К.: Алерта, 2019. 8–32.

Майданик Р. А. (2021) Загальні підходи і принципи регулювання речових правовідносин в умовах рекодифікації та європеїзації // Рекодифікація цивільного законодавства України: виклики часу : монографія / за заг. ред. Н. С. Кузнєцової. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 245–283.

Закон України «Про віртуальні активи» від 8 вересня 2021 року № 1719IX [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69110

Скрипник В Л. (2020) Теоретичні і методологічні проблеми об’єктів цивільних прав: монографія / В. Л. Скрипник. – Кременчук : Вид. Щербатих О.В. 2020. 380.

Патачиц Н. О., Філатова-Білоус Н. Ю. (2021) Перспективи визначення правового режиму криптовалюти у вітчизняному цивільному законодавстві з урахуванням досвіду зарубіжних країн // Forum Prava, 2021. 67(2). 62–77. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://forumprava.pp.ua/files/062-077-2021-2-FP-Patachyts,Filatova-Bilous_9.pdf

Vangie Beal, Digital Goods, WEBOPEDIA (Feb 5, 2021, 06:40 AM), webopedia.com/definitions/digital-goods/#:~:text=In%20electronic%20commerce%2C%20digital%20goods,or%20download%20from%20the%20Internet.

Майданик Р. А. (2018) Криптовалюта: проблеми правового регулювання. Актуальні проблеми приватного права: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці з дня народж. В. П. Маслова (м. Харків, 14 лют. 2018 р.). Харків: Право, 2018. 11–15.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 2 | |