МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІСТОРІЯ)»

Як цитувати

Кінд-Войтюк , Н. (2022). МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІСТОРІЯ)». Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/17879

Посилання

Брайчевський М. Ю. Вступ до історичної науки. К. : Academia, 2019. 168 с.

Вступ до спеціальності: Навчально-методичний комплекс / Укладач: Г. Д. Казьмирчук. К. : ПП КП «УкрСІЧ», 2013. 167 с.

Дербов Л. А. Введение в изучение истории. М., 2021.

Зашкільняк Л. О. Вступ до методології історії. Львів : ЛОНМІО, 1996. 96 с.

Зашкільняк Л. О. Методологія історії: від давнини до сучасності. Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2019. 227 с.

История без мифов / А. Н. Машкин, В. С. Горак. – Фастов : Полифаст, 2007. (Серия "История без мифов") .

Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: Навч. посіб. / В. М. Литвин, В. І. Гусєв, А. Г. Слюсаренко та ін. К. : Вища шк., 2002. 430 с.

Калакура Я. С. Історичне джерелознавство: Підручник для студентів істор. спец. ВНЗ. К. : Либідь, 2002. – 488 с.

Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования .М., 2003. 486 с.

Коломієць В. О. Як виконати курсову роботу: Методичний посібник для студентів вузів. К., 2018.

П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі. К. : Вид-во „Центр навчальної літератури”, 2018. 115 с.

Пілюшенко, В. П. Наукове дослідження: Організація, методологія, інформаційне забезпечення. К. : Либідь, 2019. − 344 с.

Прокопчук В. Контроль за знаннями та вміннями студентів (на прикладі методики викладання історії). Науковий вісник ВДУ. 1997. № 3. Серія «Історія». С. 28–103.

Реєнт О. П. Сучасна історична наука в Україні: шляхи поступу . Український історичний журнал. 1999. № 3.

Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: Навч. пос. для студ. ВНЗ. К.: ЦУЛ, 2007. 254 с.

Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень. К. : Знання, 2005. − 310 с.

Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навчальний посібникю К. : Академвидав, 2005. 208 с.

Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. К. : Видавничий Дім «Слово», 2018. 240 c.

Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. К. : Знання, 2019. 307 с.

Яковенко Н. Вступ до історії. К. : Критика, 2007. 376 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 1 | |