СУТНІСТЬ ТА ВИДИ РИЗИКІВ ІНВЕСТУВАННЯ У ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

Як цитувати

Баланська , О., Ємельянов , О., & Мельник , В. (2021). СУТНІСТЬ ТА ВИДИ РИЗИКІВ ІНВЕСТУВАННЯ У ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/9599

Посилання

Ємельянов, О. Ю. (2002). Планування та регулювання інвестиційної діяльності підприємств (дис. … канд. екон. наук). Національний університет «Львівська політехніка». Львів, Україна.

Гончар, М. Ф. & Ємельянов, О. Ю. (2009). Вдосконалення механізму прийняття управлінських рішень щодо раціоналізації структури джерел фінансування інвестиційних проектів розвитку підприємства. Інвестиції: практика та досвід, (24), 3–6.

Найдюк, В. С. (2013). Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств. Маркетинг і менеджмент інновацій, (4), 251–263.

Петрушка, Т. О. (2013). Оцінювання економічної ефективності ресурсозберігаючого розвитку промислових підприємств (дис. … канд. екон. наук). Національний університет «Львівська політехніка». Львів, Україна.

Продіус, О. І. (2010). Інноваційний розвиток промисловості: реалії та перспективи. Вісник Хмельницького національного університету, (1(1)), 106–110.

Шавшин, О. С. (2017). Стратегія інноваційного розвитку підприємства. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Сер.: Економічні науки, (3(25)), 167–171.

Козик, В. В., Ємельянов, О. Ю. & Петрушка, Т. О. (2014). Інвестиційно-інноваційний механізм забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств. Проблеми економіки, (1), 52–58.

Амоша, О. І., Булєєв, І. П. & Шевцова, Г. З. (2007). Інноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на синергетичних засадах: теорія і практика. Економіка промисловості, (1(36)), 3–9.

Захарченко, Н. В. (2015). Оцінка рівня високотехнологічного розвитку виробничого підприємства. Економічний вісник університету: зб. наук. праць, (26.1), 73–80.

Ортіна, Г. В. (2016). Модернізація та інноваційність як напрями антикризового розвитку підприємств реального сектора економіки. Економіка та держава, (2), 29–32.

Ortega-Argilés, R., Piva, M., Potters, L. & Vivarelli, M. (2010). Is corporate R&D investment in high-tech sectors more effective? Contemporary Economic Policy, (28 (3)), 353–365.

Джеджула, В. В. (2011). Оцінка економічної ефективності інвестицій в енергозберігаючі проекти. Економічний простір, (54), 124–130.

Дзядикевич, Ю. В., Буряк, М. В. & Розум, Р. І. (2011). Методи оцінки ефективності інвестицій в енергозбереження. Інноваційна економіка, (2), 119–122.

Козик, В. В., Ємельянов, О. Ю. & Політанська, О. Л. (2009). Визначення чутливості інвестиційної ефективності до зміни ефектоутворюючих факторів виробництва інноваційної продукції. Інвестиції: практика та досвід, (3), 6–9.

Дашко, І. М., Ємельянов, О. Ю. & Крет, І. З. (2011). Сутність інвестиційного ризику та його врахування при обґрунтуванні напрямів інвестиційної діяльності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Проблеми економіки та управління, (698), 28–34.

Дашко, І. М., Ємельянов, О. Ю. & Крет, І. З. (2009). Методичні засади оцінювання ефективності та доцільності реалізації інвестиційних проектів з урахуванням фактору ризику. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Проблеми економіки та управління, (640), 63–69.

Ілляшенко, К. В. (2007). Можливості підвищення ефективності інвестицій за рахунок зниження ризиків. Вісник ПолтНТУ «Економіка і регіон», (2 (13)), 75–77.

Кігель, В. Р. (2008). Оцінювання економічної ефективності ризикових проектів реального інвестування. Держава та регіони, (3), 118–124.

Куріненко, О. В. (2008). Застосування теорії нечітких множин при оцінці економічної ефективності і ризику інвестиційних проектів в умовах невизначеності. Вісник Хмельницького Національного університету. Економічні науки, (3(4)), 197–201.

Клименко, С. М. (2013). Формування стратегії розвитку підприємства з урахуванням ризиків. Бізнес Інформ, (8), 343–347.

Попова, Г. Ю. (2016). Формування стратегії ризикозахисту інжинірингової фірми. Вісник економічної науки України, (2), 157–161.

Detemple, J. & Kitapbayev, Y. (2018). Optimal Investment under Cost Uncertainty. Risks, (6 (1)), 5.

Kot, S. & Dragon, P. (2015). Business Risk Management in International Corporations. Procedia Economics and Finance, (27), 102–108.

Гришко, В. А., Ємельянов, О. Ю. & Крет, І. З. (2008). Моделювання процесу формування цін на інноваційну продукцію машинобудівних підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика», (633), 153–157.

Суровцева, Ю. В. (2008). Синергетичні підходи до систем ціноутворення будівельної продукції в умовах ринку. Комунальне господарство міст: науково-технічний збірник, (85), 277–281.

Пінчук Ю. Б. (2010). Зменшення ризиків приватних інвесторів при фінансуванні житлового будівництва через фонди фінансування будівництва (ФФБ) (дис. … канд. екон. наук). КНУБА. Київ, Україна.

Божанова, В. Ю. & Прилепова, М. А. (2006). Учет факторов риска в украинской модели іпотечного кредитования и роль страховых компаний. Будівництво. Наука. Проекти. Економіка. Науковий виробничо-економічний часопис, (1(5)), 48–56.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 53 | |